Wyczekiwana od kilku lat przez branżę baza danych o odpadach (BDO) nie powstanie, jak wcześniej zapowiadano, z początkiem 2016 roku. Kiedy zatem można się jej spodziewać? Odpowiedzi należy szukać w podpisanej 6 października przez prezydenta nowelizacji ustawy o ZSEE.

Wraz ze złożeniem przez prezydenta Andrzeja Dudę podpisu pod nową ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dn. 11 września 2015 r. odsunięte w czasie zostało powstanie bazy danych o odpadach. Zamiast w styczniu 2016 r. może ona zostać stworzona nawet do 24 stycznia 2018 r.

A to za sprawą zapisu w art. 108 noweli ustawy, wprowadzającym zmiany w art. 238 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach:

Ekorozwój Kraków 300 x 250

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
“1. BDO tworzy się najpóźniej do dnia 24 stycznia 2018 r.”

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
“4. Dane zawarte w centralnej i wojewódzkich bazach danych, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 10 ustawy, o której mowa w art. 252, w bazie danych, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, oraz w bazie danych, o której mowa w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, przenosi się do BDO w terminie nie dłuższym niż rok od dnia utworzenia BDO.”

Baza danych o odpadach ma stanowić remedium na dotychczasowy oparty o liczne papierowe sprawozdania system zdania, a także ujednolicić dane o polskim rynku odpadów gromadzone przez Główny Urząd Statystyczny, urzędy marszałkowskie oraz w Ministerstwie Środowiska.

Czytaj także >>> Prezydent podpisał ustawę o ZSEE

Zmian bez liku

W nowelizacji nie brakuje innych zmian. Przypominamy, że, wraz z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zmieniają się także ustawy: z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu oraz z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj