Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił termin naboru wniosków na rok 2010 do działania A.5 „Wspieranie promocji zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz edukacji prowadzonej na łamach prasy”.

Działanie to wdrażane jest w ramach Programu dla wspierania edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki wodnej oraz profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska.

Wsparcie finansowe w postaci dotacji mogą uzyskać działania edukacyjne prowadzone na łamach prasy w zakresie następujących kategorii:

Kategoria I – cykl najlepszych artykułów prasowych, reportaży lub felietonów dotyczących tematyki priorytetowej programu
− minimalny nakład rzeczywisty 30 tys. egz.
Dopuszcza się wnioski redakcji gazet i czasopism o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym, a nie indywidualnie zgłoszenia autorów artykułów.

Kategoria II – czasopisma ekologiczne poruszające sprawy związane z ekologią w sposób popularny, o zasięgu ogólnopolskim
− czasopisma propagujące ochronę przyrody lub czasopisma wzmacniające działalność pozarządowych organizacji ekologicznych, wydawane przez pozarządowe organizacje ekologiczne o minimalnym nakładzie rzeczywistym 2 tys. egz.,
− magazyny ekologiczne – skierowane głównie do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych o nakładzie minimalnym 5 tys. egz.,
− magazyny ekologiczne skierowane głownie do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych o nakładzie minimalnym 5 tys. egz.

Kategoria III – czasopisma branżowe w całości poświęcone sprawom ekologii.

Kategoria IV – czasopisma adresowane wyłącznie do samorządów lokalnych.

Maksymalny poziom dofinansowania:

Kategoria I – do 50% kosztów kwalifikowanych wydania wkładki o objętości do 4 kolumn w numerze. Przewiduje się nagrody indywidualne dla autorów nagrodzonych materiałów:
I miejsce – 8 tys. zł
II miejsce – 5 tys. zł
III miejsce – 3 tys. zł

Kategoria II i III – do 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Kategoria IV – do 50% kosztów kwalifikowanych wydania wkładki o objętości do 4 kolumn w numerze.

Beneficjenci:

Podmioty podejmujące realizację przedsięwzięć lub zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Wnioski można składać od 15 września do 15 października 2009 r. bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 lub przesyłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

Treść aktualnie obowiązującego Programu oraz formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej NFOŚiGW.

Źródło: www.nfosigw.gov.pl

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj