1 / 3

Nowe uwarunkowania prawne dla przedsiębiorstw wod-kan, proces zarządzania zmianą w firmach komunalnych, narzędzia wspierające tworzenie taryf, kierunki polityki środowiskowej UE oraz znaczenie funduszy unijnych – oto główne tematy, na temat których od czwartku w Białce Tatrzańskiej obradują prezesi spółek wodociągowo-kanalizacyjnych.

To właśnie u podnóży Tatr odbywa się organizowana przez Abrys konferencja „Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. Zjazd prezesów wod-kan”.

Jednym z tematów podjętych podczas spotkania była implementacja dyrektywy 91/271/EWG z 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.– Został niecały miesiąc na dostosowanie systemów oczyszczania ścieków komunalnych do wymagań unijnych. Dyrektywa ta nie jest aktem nowym, mieliśmy dużo czasu na jej wdrożenie, a z danych KZGW wynika, że blisko 1000 aglomeracji nie spełni wymagań tego aktu prawnego – zaznaczył dr Jędrzej Bujny, reprezentujący Kancelarię Sójka Maciak Mataczyński z Poznania.

Duże znaczenie prawne ma w tym kontekście także Rozporządzenie Ministra Środowiska z 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. A jakie mogą być konsekwencje niespełnienia wymagań? Jak zaznaczył dr Jędrzej Bujny gminy, które nie przeprowadzą niezbędnych modernizacji oczyszczalni ścieków i nie uzyskają pozwolenia wodno-prawnego mogą zostać obciążone podwyższonymi opłatami za korzystanie ze środowiska stanowiącymi 500 % opłaty podstawowej. Mogą się też liczyć z karami pieniężnymi w przypadku przekroczenia lub naruszenia warunków korzystania ze środowiska.

Partnerem Generalnym spotkania jest firma UNISOFT.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj