Komisja Europejska wezwała państwa członkowskie do lepszego stosowania unijnych przepisów dotyczących środowiska w celu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. Ocenia, że najwięcej do zrobienia pozostaje w sferze ochrony wód.

Komisja opublikowała trzeci przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska, który jest kluczowym narzędziem sprawozdawczym wspierającym egzekwowanie przepisów w zakresie ochrony środowiska i podnoszącym świadomość na temat znaczenia wdrażania przepisów dotyczących środowiska.

Zaniepokojenie Unii

– Zniwelowanie luki między decyzjami podejmowanymi na szczeblu UE a tym, co jest faktycznie wdrażane w terenie, ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia obywatelom dobrych wyników w zakresie ochrony środowiska oraz utrzymania równych warunków działania dla przedsiębiorstw przy jednoczesnym tworzeniu możliwości rozwoju gospodarczego – czytamy w komunikacie Komisj Europejskiej.

– Tegoroczny przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska jest wezwaniem do działania. Chociaż od czasu poprzedniego przeglądu odnotowano postępy w niektórych obszarach, jestem zaniepokojony faktem, że na innych polach luka we wdrażaniu wciąż się pogłębia – mówi Virginijus Sinkevičius, komisarz do spraw środowiska, oceanów i rybołówstwa.

Dodaje, że wskutek tego, że jesteśmy bardziej narażeni na zanieczyszczenie środowiska i związane z nim zagrożenia.

Przegląd

W obecnym przeglądzie wdrażania polityki ochrony środowiska przedstawiono wnioski i wspólne tendencje na szczeblu UE, opierając się na 27 sprawozdaniach krajowych przedstawiających aktualną sytuację we wdrażaniu unijnego prawa ochrony środowiska.

Z raportu wynika, że różnorodność biologiczna w UE nadal maleje. Półnaturalne murawy, torfowiska, grzęzawiska i mokradła to siedliska, które zostały ocenione jako będące w najgorszym stanie w całej UE. Lasy są poważnie zagrożone, a większość państw członkowskich nadal musi przyspieszyć wysiłki na rzecz ukończenia swoich sieci Natura 2000.

– Postępy na drodze do osiągnięcia dobrego stanu jednolitych części wód są powolne, a niektóre państwa członkowskie zbyt późno przyjmują kluczowe instrumenty służące rozwiązaniu tego problemu, w szczególności plany gospodarowania wodami w dorzeczu. Ponadto przepisy wykonawcze dotyczące wody pitnej w kilku krajach nadal budzą obawy – czytamy w komunikacie.

Nieprzestrzeganie wymogów

Zdaniem Komisji Europejskiej zanieczyszczenie powietrza nadal stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia Europejczyków. – Państwa członkowskie muszą spełniać wymogi dotyczące monitorowania jakości powietrza w sposób systematyczny i spójny, aby lepiej egzekwować działania na rzecz czystego powietrza na szczeblu krajowym i unijnym – czytamy w komunikacie.

Po raz pierwszy w niniejszym przeglądzie wdrażania polityki ochrony środowiska porównuje się dostępne środki finansowe na wdrażanie polityki ochrony środowiska dla każdego państwa członkowskiego z potrzebami inwestycyjnymi. Potrzeby inwestycyjne w UE w zakresie celów związanych z ochroną środowiska wynoszą 110 mld euro rocznie. – Prawie dwie trzecie luki inwestycyjnej w zakresie ochrony środowiska odnosi się do przeciwdziałania ogólnemu zanieczyszczeniu oraz ochrony wód i zarządzania nimi – ocenia Komisja Europejska.

Komisja współpracuje z państwami członkowskimi, aby umożliwić im lepsze stosowanie polityki i zasad ochrony środowiska w ramach procesu przeglądu wdrażania polityki ochrony środowiska. Jeżeli uzgodnione przepisy nie są właściwie wdrażane, Komisja może podjąć kroki prawne.


Najważniejsze wydarzenie w branży ochrony środowiska już w październiku w Poznaniu


 

Czytaj więcej

Skomentuj