W Kędzierzynie-Koźlu odbyło się robocze spotkanie na temat aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

Odbyło się ono z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. W Kędzierzynie-Koźlu planowana jest budowa Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów. Przedsięwzięcie to obejmować ma 23 gminy wchodzące w skład powiatów: kędzierzyńsko-kozielskiego, strzeleckiego, głubczyckiego, krapkowickiego i prudnickiego, zlokalizowane w południowo-wschodniej części województwa opolskiego.

Rocznie na terenie tych gmin wytwarzanych jest w granicach 130 tys. ton odpadów komunalnych, a obszar ten zamieszkuje ok. 300 tys. mieszkańców. Celem budowy Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów, jest uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi w obrębie działalności Związku Międzygminnego „Czysty Region” (obejmującego wszystkie 23 samorządy). Obecnie związek jest na etapie rejestracji.

Celem nadrzędnym związku będzie przejęcie od samorządów zadań wynikających z obowiązków gmin związanych z gospodarką odpadami i realizacja wspólnej polityki.

Centrum ma powstać na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie w 2004 r. zbudowana została druga kwatera, o pojemności 250 000 m3, przeznaczona do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Składowisko posiada zabezpieczenie terenu pod rozbudowę i przewiduje się, że właśnie tam zlokalizowane zostaną obiekty centrum.

W 2005 r. opracowane zostało wstępne studium wykonalności dla Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu. Analiza została przeprowadzona dla trzech wariantów technologicznych realizacji inwestycji.

Jeden z nich (najbardziej prawdopodobny) obejmie: kompostownię odpadów zielonych, sortownię odpadów selektywnej zbiórki, instalację segregacji mechanicznej odpadów zmieszanych, instalację fermentacji odpadów ulegających biodegradacji, punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, punkty magazynowania odpadów niebezpiecznych oraz jako obiekty uzupełniające: instalacje przeładunku odpadów i składowisko odpadów balastowych. W ramach stosowanej technologii wydzielana będzie również frakcja odpadów w celu przygotowania paliwa alternatywnego.

Projekt obejmować będzie również program porządkujący zagadnienie składowania odpadów na terenie wszystkich gmin wchodzących w skład „Czystego Regionu”. Zakłada on wypełnienie, zamknięcie i rekultywację poszczególnych składowisk znajdujących się na obszarze gmin zrzeszonych w związku.
Planowane centrum stanowić będzie również nowe miejsca pracy. Przewiduje się, że we wszystkich obiektach centrum zatrudnionych będzie około 60 osób.

źródło: kedzierzynkozle.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj