Premier Waldemar Pawlak 19 marca podpisał rozporządzenie w sprawie trybu wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące. W sposób szczegółowy określono tryb ich wydawania przez akredytowane jednostki certyfikujące, uwzględniając obowiązujące wymagania normalizacyjne i normatywne do przeprowadzania badań i orzekania w sprawach jakości.

Zagadnienia regulowane przedmiotowym aktem prawnym były dotychczas unormowane Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6 stycznia 2004 r. w sprawie trybu wydawania świadectw jakości biokomponentów i trybu orzekania w sprawach jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące oraz akredytowane laboratoria badawcze. Wyżej wymieniona regulacja została wydana na podstawie Ustawy z 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych, która utraciła moc z chwilą wejścia w życie Ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Jednak na podstawie art. 39 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, rozporządzenie to zachowało moc do momentu wejścia w życie nowych przepisów.

Zasadnicze zmiany

Podpisane rozporządzenie znacząco różni się od obowiązującego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Świadectwa jakości biokomponentu, o których mowa w dotychczas obowiązującej regulacji, w przedmiotowym akcie prawnym zostały zastąpione certyfikatami jakości biokomponentu, zgodnie z nazewnictwem przyjętym w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Ponadto certyfikaty jakości mają być wydawane na jeden rok (a nie jak miało to miejsce do tej pory na trzy do pięciu lat), co wiąże się z możliwością zapewnienia corocznej weryfikacji warunków organizacyjno-technicznych u producenta lub wytwórcy. Będzie ona prowadzona zgodnie z zasadami oceny systemu zarządzania jakością, w ramach akredytacji udzielanej jednostkom certyfikującym. Poprzednio obowiązujące rozporządzenie nie dawało takiej możliwości, co mogło skutkować prowadzeniem produkcji w warunkach niezgodnych z wymogami i tym samym obniżeniem jakości biokomponentów. Ze względu na fakt, że certyfikat jakości biokomponentu będzie obowiązywał przez rok, przedmiotowe rozporządzenie nie zawiera zapisów dotyczących przeprowadzania procedury corocznego orzekania o jakości biokomponentu. Ponadto w dotychczas obowiązującej regulacji jego próbka była dostarczana do laboratorium przez wnioskującego o przyznanie świadectwa jakości biokomponentu, natomiast zgodnie z nowymi przepisami ma być pobierana przez pracownika akredytowanego laboratorium badawczego uprawnionego do wykonywania badań jakości biokomponentów, na wniosek producenta lub wytwórcy. Ma to zagwarantować, że przekazana do badań próbka będzie pochodziła z jednostki wytwórczej, w której produkowany jest certyfikowany biokomponent.

Jednocześnie w certyfikacie, oprócz określenia rodzaju biokomponentu, znajdzie się również nazwa surowca, z którego został wytworzony. Pozwoli to na identyfikację rodzaju biomasy, które posłużyły do wytworzenia biokomponentów, co jest szczególnie istotne w przypadku tych nowo wprowadzanych, takich jak np. węglowodory syntetyczne.

Dodanie takiego przepisu jest pierwszym krokiem do stworzenia systemu bilansu masy w procesie wytwarzania biokomponentów i biopaliw ciekłych. System ten zostanie wprowadzony do polskiego porządku prawnego w ramach rozpoczętej w resorcie gospodarki nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, związanej z implementacją przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.

Certyfikat dla IPiEO

Wraz z przedmiotowym rozporządzeniem premier Waldemar Pawlak podpisał obwieszczenie w sprawie wykazu akredytowanych jednostek certyfikujących uprawnionych do wydawania certyfikatów jakości biokomponentów.

Dotychczas obowiązująca regulacja, obok akredytowanych jednostek certyfikujących uprawnionych do wydawania świadectw jakości biokomponentów, określała także akredytowane jednostki certyfikujące i laboratoria badawcze uprawnione do wykonywania badań jakościowych biokomponentów. Przedmiotowe obwieszczenie nie zawiera już listy podmiotów uprawnionych do wykonywania badań jakościowych biokomponentów, gdyż nie przewiduje tego obecne upoważnienie ustawowe.

Do listy akredytowanych jednostek certyfikujących uprawnionych do wydawania certyfikatów jakości biokomponentów, zawierającej w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu jedynie Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie – Jednostkę Certyfikującą Wyroby, dodano Instytut Paliw i Energii Odnawialnej – Jednostkę Certyfikującą Wyroby, która otrzymała certyfikat akredytacji od Polskiego Centrum Akredytacji.

Henryk Majchrzak, dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki

Tytuł i śródtytuły od redakcji


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj