Projekt realizowany na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej (woj. lubelskie) zakłada budowę zakładu przetwarzania odpadów dla regionu chełmskiego, rekultywację dwunastu składowisk odpadów w obrębie obszaru Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej, edukację ekologiczną i zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Składowiska przeznaczone do rekultywacji w ramach projektu to: Srebrzyszcze, Pawłów, Kolonia Strzelce, Dubienka, Strachosław, Leśniowice, Władysławów, Wojsławice, Żmudź, Bytyń,   Uchanie, Kobyle),

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
 
Krajowe i regionalne Plany Gospodarki Odpadami opracowane w celu dostosowania tej części gospodarki naszego kraju do standardów unijnych  określiły zasady postępowania z odpadami w zakresie ich zbierania,  transportu, odzysku i unieszkodliwiania wprowadzając jednocześnie m.in. konieczność: zapobiegania (minimalizację) powstawaniu odpadów i stosowania nowoczesnych technologii przy składowaniu odpadów poprzez: kontrolę ilości i jakości przyjmowanych odpadów, zabezpieczenia środowiska przed negatywnym wpływem składowanej masy odpadów.

Obecnie na terenie przyszłego zakładu trwają intensywne prace budowlane. Wykonana została większość stóp i ław fundamentowych pod halę segregacji odpadów, halę produkcji paliwa alternatywnego i wiatę do obróbki kompostu. Ponadto w znacznym stopniu zaawansowania znajduje się realizacja placów do kompostowania. Do końca roku planowane jest postawienie konstrukcji budynku głównego.  W zakresie robót sanitarnych i elektrycznych wykonano dużą część sieci oraz ustawiono kontenerową stację trafo.

źródło: www.zpok-chelm.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj