Dzięki unijnemu wsparciu na terenie gminy Chodzież (woj. wielkopolskie), powstaną nowe pompownie ścieków, kolejne odcinki kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej.

Realizacja projektu poprawi stan obecnie funkcjonującej sieci kanalizacji sanitarnej oraz zwiększy dostępność do usług kanalizacyjnych mieszkańcom gminy oraz miasta Chodzież. Do sieci podłączonych zostanie wiele nowych gospodarstw, które dotychczas korzystały z bezodpływowych zbiorników, negatywnie oddziałujących na środowisko. Dzięki temu poprawi się nie tylko komfort życia mieszkańców, ale również stan wód powierzchniowych i gleb. Woda przeznaczona do spożycia, będzie oczyszczana przez zmodernizowane w ramach projektu Stacje Uzdatniania Wody.

Dzięki realizacji projektu stopień skanalizowania gminy wzrośnie – do 97%. Powstanie 19 km nowej sieci wodociągowej, 24 km kanalizacji sanitarnej oraz 25 pompowni ścieków, a do sieci kanalizacji sanitarnej zostanie podłączonych ponad 1000 osób.

Eko lokator Toruń

Realizacja projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież rozpoczęła się w 2007 roku i potrwa do połowy 2015 roku. Jest on finansowany ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach I priorytetu – Gospodarka wodno-ściekowa. Koszt całkowity inwestycji to 67,2 mln zł, zaś wartość dofinansowania, ze środków Funduszu Spójności, wynosi 30,1 mln zł.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj