Soda Polska Ciech będzie mogła częściowo sfinansować rozpoczętą przed rokiem inwestycję w swojej elektrociepłowni w Janikowie ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

Umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej firma podpisała 30 czerwca 2009 roku. Dotyczy ona rozbudowy kotłów. Kwota dofinansowania to ok. 13,4 mln zł, co stanowi 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rozbudowa kotłów CKTI w Elektrociepłowni Janikowo celem dostosowania do wymogów środowiskowych – kocioł CKTI 2” Soda Polska Ciech złożyła 15 września ub.r. Przyznanie środków nastąpiło w drodze konkursu organizowanego przez NFOŚiGW, w ramach Działania 4.5 „Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Fundusze unijne, dystrybuowane w związku z tym Działaniem, przyczynią się do poprawy jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji zanieczyszczeń z instalacji spalania paliw.

To już drugie przedsięwzięcie Sody Polskiej Ciech, które otrzyma wsparcie ze środków unijnych. Wspólna proekologiczna inwestycja tej spółki z Lafarge – budowa instalacji do separacji popiołów lotnych z elektrociepłowni jej dwóch zakładów sodowych będzie także dofinansowana w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych projektu, tj. 12,3 mln zł. Projekt ten prowadzi spółka Hatra Cement i Beton, należąca do Lafarge (71% udziałów) i Sody Polskiej Ciech (29% udziałów).

Procedurę ubiegania się o dofinansowanie wspólnej inwestycji rozpoczęto we wrześniu 2008 r. Nastąpiło to po zawarciu przez obie spółki umowy o utworzeniu Zakładu Gospodarki Popiołami. Zostanie on zlokalizowany obok jednego z dwóch polskich zakładów sodowych Grupy Ciech – Janikosoda w Janikowie – i będzie funkcjonował w oparciu o innowacyjną w skali całej Europy technologię separacji popiołów. Dzięki rezultatom projektu, w postaci uzyskania znaczącego efektu ekologicznego, który polega na odzysku surowców przez zastosowanie tej technologii, wykorzystywanych w procesie produkcyjnym przez inne podmioty gospodarcze, został on zatwierdzony do dofinansowania.

Hatra Cement i Beton oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisały umowę o dofinansowanie projektu „Budowa instalacji do odprowadzania popiołów lotnych i ich separacji” 15 czerwca br. Mieści się ona w ramach Działania 4.6 „Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wspólne przedsięwzięcie Lafarge i Ciech to inwestycja o wartości 41 mln zł. Projekt przyczynia się do spełnienia celu Działania 4.6 PO IiŚ, jakim jest zwiększenie udziału odpadów innych niż komunalne podlegających odzyskowi i ich prawidłowemu unieszkodliwianiu.

Planuje się, że inwestycja zostanie zakończona w 2010 r. Technologia, która będzie zastosowana  w Zakładzie Gospodarki Popiołami polega na wykorzystaniu popiołów niskowęglowych z produkcji sody w kujawskiej spółce Grupy Ciech jako surowca do produkcji tzw. zielonego cementu. Oprócz tego, powstające przy tej okazji w procesie separacji tzw. popioły wysokowęglowe będą wykorzystywane do produkcji ciepła przez Zakład Energetyczny Sody Polskiej Ciech. Ograniczy to zużycie węgla jako źródła energii.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj