W Krakowie powstanie grzebowisko dla zwierząt – wyłoniono inwestora, który będzie starał się o pozwolenie na budowę, by zrealizować w rejonie ul. Reduta i ul. Węgrzeckiej w Krakowie miejsce pochówku dla zwierząt.

Teren zostanie zaprojektowany i będzie utrzymywany z zachowaniem jak największego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej. Przewiduje się na nim lokalizację parkingu dla 10 samochodów osobowych z nawierzchnią typu "zielony parking” oraz wykonanie alejki i ścieżek wydzielających poszczególne sektory oraz pola grzebalne. Zarówno parking jak i ciągi komunikacyjne dostosowane zostaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Teren zostanie ogrodzony.

Sektory oznaczające miejsca pochówku zostaną określone wg grupy zwierząt: małych (chomik, świnka morska, żółw, kanarek, itp.) i dużych (pies, kot). Każde z miejsc pochówku będzie oznaczone tabliczką z imieniem i datą pochówku zwierzęcia. Możliwe będzie również ustawienie nagrobków o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu.

Ponadto na terenie możliwe będzie ustawienie, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, na okres 12 miesięcy bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę kontenera mieszkalnego zawierającego: pomieszczenie biurowe, szatnię, pomieszczenie gospodarcze, węzeł sanitarny, pomieszczenie chłodnicze do przechowywania martwych zwierząt. Po upływie ww. okresu lokalizacja takiego obiektu będzie mogła nastąpić w oparciu o uzyskaną staraniem dzierżawcy decyzję ustalającą warunki zabudowy oraz decyzję o pozwoleniu na budowę. Z uwagi na możliwe etapowanie prac związanych z realizacją inwestycji, ewentualne ustawienie kontenera przez dzierżawcę wg jego woli może nastąpić w drugim etapie budowy grzebowiska.

Dzierżawca będzie mógł zaopatrzyć teren grzebowiska w wodę i energię elektryczną.

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj