Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wczoraj skargę jednego z uczestników postępowania przetargowego dotyczącego rozbudowy oczyszczalni ścieków Czajka.

Sąd oddalił skargę konsorcjum – na czele z Sistem Yapi Ìnşaat ve Ticaret A.Ş. – na wyrok zespołu arbitrów z dnia 30 października 2007 r. dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji „Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Czajka (część ściekowa i przygotowanie osadów do utylizacji)”.

Wczorajsze orzeczenie sądu wyczerpuje możliwości odwoływania się od decyzji wyboru wykonawcy inwestycji. Oznacza to, że niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego postanowienia sądu, MPWiK S.A. w Warszawie podpisze umowę z konsorcjum, które złożyło najkorzystniejszą ofertę. W toku postępowania przetargowego komisja przetargowa uznała, że najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum, w którego skład wchodzą: Warbud S.A.  (lider konsorcjum), WTE Wassertechnik GmbH, Krüger A/S, Veolia Water Systems Sp. z o.o., OTV SA.

Zadanie realizowane jest w systemie „projektuj i buduj”. Oznacza to, że na początku konsorcjum opracuje i przedstawi do akceptacji MPWiK S.A. projekt rozbudowy „Czajki”, a potem go zrealizuje.  Wykonawca ma 6 miesięcy od podpisania umowy na przedstawienie projektu, jednak prace rozbiórkowe i przygotowanie bazy rozpoczną się już wiosną.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj