To, że stawiamy na dynamiczny rozwój biogazowni rolniczych w Polsce, nie jest już tylko deklaracją rządu, ale znajduje potwierdzenie w określonych działaniach. Ta forma wykorzystania odnawialnych źródeł energii ma odpowiednie umocowanie w przygotowanym w Ministerstwie Gospodarki projekcie Polityki energetycznej Polski do 2030 r., który właśnie skierowano do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społeczno-gospodarczych.

W rozdziale 5 tego dokumentu „Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw” umieszczono następujące działanie: „Wdrożenie programu budowy biogazowni rolniczych, przy założeniu powstania do 2020 r. średnio jednej biogazowni w każdej gminie”. Jednocześnie w Programie działań wykonawczych na lata 2009-2012, stanowiącym załącznik nr 3 do projektu Polityki…, rozpisano to działanie na szereg zadań. I tak w I półroczu br. Rada Ministrów przyjmie dokument podstawowy dla rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce – Program Innowacyjna Energetyka – Rolnictwo Energetyczne. W 2010 r. sporządzony zostanie przewodnik dla inwestorów zainteresowanych realizacją budowy biogazowni rolniczych, zawierający m.in. typowe projekty biogazowni. W bieżącym i przyszłym roku przeprowadzona zostanie, we współpracy z samorządem lokalnym, kampania informacyjna przekazująca pełną i precyzyjną informację na temat korzyści wynikających z budowy biogazowni. Jako zadanie do realizacji od 2009 r. przyjęto usuwanie barier rozwoju dla biogazowni rolniczych.

Świadectwa pochodzenia biogazu

Usuwanie barier dotyczących rozwoju biogazowni rolniczych już trwa. W ramach projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych rozszerzono mechanizm wsparcia w postaci „zielonych certyfikatów” na wytwarzanie biogazu rolniczego i wprowadzanie go do sieci dystrybucyjnej gazowej. Istotą tej regulacji jest wprowadzenie poprzez nowy art. 9o „świadectw pochodzenia biogazu”, które są potwierdzeniem wytworzenia biogazu rolniczego i wprowadzenia go do sieci dystrybucyjnej gazowej. W efekcie umożliwiono przedsiębiorstwom energetycznym sprzedającym energię elektryczną odbiorcom końcowym wypełnienie obowiązku w zakresie OZE poprzez uzyskanie i przedstawienie prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do umorzenia świadectw pochodzenia biogazu. Ważnym elementem tego rozwiązania jest przeliczanie ilości wytworzonego biogazu rolniczego na ekwiwalentną ilość energii elektrycznej wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii. W ten sposób wartość świadectwa pochodzenia biogazu wyrażana jest w MWh – tak samo jak dla świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii. Umożliwia to wspólny obrót na towarowej giełdzie energii tymi dwoma rodzajami świadectw pochodzenia.

Regulacja zawiera także określenie w drodze rozporządzenia: parametrów jakościowych biogazu rolniczego wprowadzanego do sieci dystrybucyjnej gazowej, wymagań dotyczących pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości wytwarzanego biogazu rolniczego oraz miejsca dokonywania tych pomiarów. Przedstawiono także definicję biogazu rolniczego. Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne w tym zakresie ma olbrzymie znaczenie dla rozwoju biogazowni rolniczych. Niejednokrotnie zapotrzebowanie na ciepło w miejscu lokalizacji biogazowni jest mniejsze niż możliwości produkcji ciepła w wysoko sprawnej kogeneracji. W tej sytuacji zamiast nieefektywnej produkcji samej energii elektrycznej korzystniejsze jest wytwarzanie biogazu rolniczego jako końcowego produktu i wprowadzanie go do sieci dystrybucyjnej gazowej. Takie działanie będzie opłacalne, o ile zapewniony zostanie mechanizm wsparcia dla takiego biogazu i właśnie to zostało wprowadzone niniejszą nowelizacją Prawa energetycznego.

IRENA pomoże

W Bonn, 26 stycznia 2009 r., utworzona została Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA). Statut powołujący tę instytucję podpisało 75 państw, w tym Polska, a autor artykuły miał przyjemność dokonania tego aktu w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Priorytetowym kierunkiem działania IRENA będzie pomoc krajom uprzemysłowionym oraz rozwijającym się w dalszym zrównoważonym rozwoju technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. Zasadnicze cele Agencji to: transfer technologii, podnoszenie umiejętności i know-how, wzmocnienie naukowo-badawcze, efektywne finansowanie rozwoju energetyki odnawialnej oraz zwiększenie świadomości społecznej.

Członkostwo w IRENA będzie miało dla Polski korzystne skutki społeczne, gospodarcze i polityczne. Pod względem społecznym oczekuje się zwiększenia liczby miejsc pracy w branży energetyki odnawialnej. Związane będzie to z możliwością rozwoju (na większą skalę niż jest to obecnie) wytwarzania na eksport urządzeń wykorzystywanych przez energetykę odnawialną, jak również z prowadzeniem przez polskie firmy inwestycji poza granicami kraju. Udział Polski w IRENA spowoduje również dalszą intensyfikację rozwoju stosowania OZE wewnątrz kraju. Przyczyni się do tego przede wszystkim zwiększona wymiana doświadczeń oraz transfer wiedzy i technologii w zakresie OZE, wynikające ze wzmocnienia współpracy międzynarodowej. IRENA może być tym samym swoistym stymulatorem rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, mającym korzystny wpływ na gospodarkę, w tym na rynek finansowy, towarowy i pracy.

Zbigniew Kamieński
tytuł i śródtytuły od redakcji


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj