Dzięki staraniom członków poznańskiego Waste-Klastra powstała nowa, innowacyjna technologia, która wspomaga procesy termicznego przekształcania odpadów. Jej celem jest przede wszystkim przekształcanie żużli, popiołów i odpadów procesowych w odpady inne niż niebezpieczne.

Technologia została opracowana i zgłoszona do opatentowania w Urzędzie Patentowym RP przez zespół naukowców i praktyków w składzie : Krzysztof Czajka – geolog, geochemik; Włodzimierz Urbaniak – chemik, profesor UAM w Poznaniu; Włodzisław Ćwiąkalski – chemik, przedsiębiorca w branży gospodarki odpadami i Krzysztof Szymił – technolog, przedsiębiorca w branży gospodarki odpadami. Zespół ten powstał w ramach poznańskiego Waste-Klastra, którego formuła, polegająca na tworzeniu sieci powiązań przemysłu z nauką w branży gospodarki odpadami, umożliwiła przeprowadzenie niezbędnych badań i prób wdrożeniowych.

Istotą technologii jest wykorzystanie przemian diagenetycznych, rekrystalizacji i procesów sorpcji. Odpady powstające w wyniku  termicznego przekształcania stają się odpadem innym niż niebezpieczny, możliwym do przekształcenia w produkt uboczny, poprzez optymalizację procesów przemian diagenetycznych, wzorowanych na naturalnych procesach geologicznych.

Dla branży gospodarki odpadami jest to znaczący postęp technologiczny, zmierzający do zmniejszania ryzyka dla zagrożenia dla środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi. Przyszłość tej technologii i preparatu dla niej opracowanego, nazwanego przez autorów EMISORB, jest związana z możliwościami wielorakiej modyfikacji preparatu, przy zoptymalizowaniu jego stosowania i zminimalizowaniu masy odpadów poddawanych temu procesowi technologicznemu.

Zmniejszenie wymywalności żelaza i niklu, po zastosowaniu preparatu EMISORB
Zmniejszenie wymywalności żelaza i niklu po zastosowaniu preparatu EMISORB

Czytaj więcej

Skomentuj