Ministerstwo Środowiska rozważa wydanie rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz ustalenia kiedy wymóg selektywnego zbierania uważa się za spełniony.

Podstawy prawne rozporządzenia

W wyniku wejścia w życie, w dniu 1 lutego 2015 roku, ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 87), minister właściwy do spraw środowiska uzyskał kompetencję do określenia w drodze rozporządzenia:

  1. szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz kiedy wymóg selektywnego zbierania uważa się za spełniony,
  2. odpadów  komunalnych podlegających obowiązkowi selektywnego zbierania spośród wskazanych w art. 3b ust. 1 i art. 3c ust. 1.

Minister wydając przedmiotowe rozporządzenie zobowiązany jest kierować się potrzebą ujednolicenia wymagań w zakresie zbierania i odbierania odpadów komunalnych oraz uzyskania wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania.

Delegacja do wydania przedmiotowego rozporządzenia ma charakter fakultatywny. Oznacza to, iż Minister Środowiska może wydać przedmiotowe rozporządzenie, ale nie musi, gdyż przepisy ustawy nie nakładają na niego takiego obowiązku.

Pierwsze przymiarki

W lutym 2015 roku informowaliśmy na łamach naszego Portalu o wstępnych założeniach do wydania przedmiotowego rozporządzenia opracowanych przez Ministerstwo Środowiska (por. M. Kiełbus, Czy Minister określi szczegółowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych?). W założeniach przewidywano wprowadzenie trzech podstawowych modeli selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (…)

Dalszą część artykułu można znaleźć w serwisie Prawo Dla Samorządu.

Prawo Dla Samorządu 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj