30 kwietnia 2008 roku w Otwocku podpisano kontrakt na „Projektowanie i wykonawstwo: sieć wodociągowa wraz z przyłączami oraz stacje uzdatniania wody”, który stanowi część inwestycji pn. „System wodno-kanalizacyjny w Otwocku” współfinansowanej przez Unię Europejską.

Projekt uzyska dofinansowanie w formie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 88.969.000 PLN. Zakończenie robót przewidziane jest na 2010 rok.

Promotorem projektu i Beneficjentem końcowym pomocy z unijnego Funduszu Spójności jest Miasto Otwock. Eksploatatorem infrastruktury, która zostanie wybudowana w ramach projektu, będzie Otwocki Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Wykonawcą podpisanego kontraktu dotyczącego sieci wodociągowej jest SKANSKA SA, jedna z wiodących firm budowlanych w Polsce.

Projekt „System wodno-kanalizacyjny w Otwocku” przewiduje modernizację i budowę systemów kanalizacji sanitarnej, modernizację oczyszczalni ścieków, modernizację i budowę stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej. Przedsięwzięcie przewiduje zastosowanie szeregu udogodnień wpływających na poprawę życia mieszkańców Otwocka w następujących dziedzinach:

W ramach gospodarki wodnej:
–    Budowa nowej stacji uzdatniania wody oraz modernizacja istniejącej stacji,
–    Automatyzacja oraz wyposażenie w system transmisji danych istniejących stacji
   wodociągowych i ujęcia wody,
–    Budowa około 119 km sieci wodociągowej z przyłączami.

W ramach gospodarki ściekowej:
–    Budowa około 84 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,
–    Remont 5,1 km kolektora transportującego ścieki do oczyszczalni.

W ramach gospodarki osadami ściekowymi:
–    Projekt i budowa instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych,
–    Hermetyzacja obiektów oczyszczalni ścieków.

Podstawowe dane o projekcie:
•    Wdrożenie projektu w latach 2005 – 2010
•    Całkowita wartość projektu zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej: 38.257.324 Euro
•    Dotacja z Funduszu Spójności: 19.747.206 Euro (61%)

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj