Na zakończenie V Konferencji Ministerialnej Procesu Ochrony Lasów w Europie, która odbywała się w Warszawie, 38 państw podpisało Deklarację Ministerialną oraz dwie rezolucje. Zobowiązały się tym samym do realizacji zawartych w dokumentach postanowień na poziomie krajowym.

Warszawska Konferencja MPOLE to pierwsze tak wysokie rangą spotkanie polityczne w historii polskiego leśnictwa. Wzięli w nim udział m.in. prezydent RP Lech Kaczyński, komisarz UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Mariann Fischer Boel oraz Sekretarz Europejskiej Komisji Gospodarczej (UNECE), Marek Belka. Jako obserwator uczestniczył w spotkaniu Sevugan Regupathy, minister środowiska i leśnictwa Indii.

Deklaracja Warszawska jako główny dokument Konferencji Warszawskiej stanowi polityczne zobowiązanie państw-uczestników do wspólnych działań zapewniających kontynuację wdrażania trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej jako aktywnego narzędzia rozwoju społeczeństw europejskich i wzrostu udziału sektora leśnego we współczesnej gospodarce.

Deklaracja prezentuje długofalową wizję przyszłości lasów w Europie, ich znaczącą rolę w poprawie warunków życia na naszej planecie oraz zwalczania negatywnych efektów zmian klimatycznych, m.in. poprzez udział lasów w dostarczaniu energii i ochronie zasobów wodnych. W kontekście działań politycznych deklaracja wskazuje na potrzebę wzmagania dostaw drewna jako surowca odnawialnego i źródła energii. Uwzględniając dorobek dotychczasowej współpracy, deklaracja nie tylko wyznacza pozycję i możliwość wkładu regionalnego w inne międzynarodowe inicjatywy na rzecz lasów, ale również pokazuje, jak skutecznie wdrażać zobowiązania MPOLE.

W Deklaracji Warszawskiej przedstawiciele państw-sygnatariuszy oraz Wspólnoty Europejskiej zobowiązują się m.in. do koordynowania polityk dotyczących zasobów leśnych i wodnych oraz poprawy współpracy pomiędzy środowiskami odpowiedzialnymi za rozwój lasów i leśnictwa w ich różnych aspektach.

Uzupełnieniem zapisów deklaracji są dwie rezolucje warszawskie, które precyzują zakres działań podejmowanych przez sygnatariuszy. Rezolucja Warszawska 1 pt.: „Lasy, drewno i energia” zobowiązuje państwa do zwiększenia roli sektora leśnego w produkcji energii w tym m.in.: zwiększenie wykorzystania biomasy drzewnej do wytwarzania energii oraz wspieranie partnerstwa publiczno-prywatnego pomiędzy właścicielami lasów, przemysłem drzewnym i producentami energii. Jednocześnie państwa deklarują podjęcie działań na rzecz optymalnego wykorzystania zasobów leśnych poprzez powiązanie polityki leśnej z politykami dotyczącymi rolnictwa, użytkowania gruntów, rozwoju obszarów wiejskich, środowiska, energii i przemysłu oraz stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników leśnych.

Rezolucja Warszawska 2 pt.: „Lasy i woda” zwraca uwagę na konsekwencje zmian klimatycznych i ich wpływ na zasoby wody. Podkreśla rolę lasów w ochronie jakości i ilości wody, zapobiegania powodziom i łagodzeniu skutków suszy oraz przeciwdziałaniu erozji gleb. Apeluje o działania rządów, które zapewnią wzrost funkcji ochronnych lasów min. przed powodziami i osuwaniem się gruntów, ale przede wszystkim o tworzenie instrumentów finansowych, które umożliwią płatność za tego typu usługi środowiskowe.

Ministrowie w specjalnych oświadczeniach wyrazili także współczucie i solidarność ze społecznością i rządami krajów południowej Europy, które w ciągu ostatniego lata ucierpiały z powodu pożarów lasów. Zapowiedzieli również poparcie dla Paneuropejskiego Tygodnia Lasu – wspólnej inicjatywy Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie, Europejskiej Komisji Leśnej i Komitetu Drzewnego, która będzie miała miejsce od 20 do 24 października 2008 r.

źródło: www.mcpfe.pap.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj