Przedstawiciele resortu środowiska oraz NFOŚiGW chcą budować płaszczyznę komunikacyjną pomiędzy zainteresowanymi ekspertami, twórcami prawa, beneficjentami programów finansowych oraz samorządami zainteresowanymi poszukiwaniem dobrych rozwiązań w gospodarowaniu odpadami. W tym celu w każdy ostatni czwartek miesiąca organizowane będa spotkania z cyklu „Dobre praktyki w gospodarce odpadami”.

W zeszłym tygodniu na inauguracyjnym spotkaniu zaprezentowano wyniki badań poziomu akceptacji społecznej dla zmian proponowanych w projekcie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pokazują one, że Polacy są skłonni przekazywać odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami na lokalny samorząd. Zdecydowana większość (93,5 proc.) uważa, że powinien on kontrolować firmy wywożące odpady, z czego ponad dwie trzecie (66,7 proc.) jest o tym zdecydowanie przekonana. Podobny odsetek (86,2 proc.) uważa, że dbanie o to, aby każdy płacił za wywóz nieczystości to zadanie samorządu. Ankietowani są skłonni do oddania obowiązku gospodarowania odpadami samorządowi w zamian za stałą opłatę. Zwolennikami takiego rozwiązania jest zdecydowana większość – 82,1 proc. badanych.

Bernard Błaszczyk – Podsekretarz Stanu w MŚ podkreślił, że zarządzanie strumieniem odpadów przez samorządy może uchronić nas od takich problemów z odpadami, jakie w ostatnich latach dotykają inne kraje europejskie. Uchwalenie przytoczonej ustawy w wieloletniej perspektywie zdecydowanie poprawi gospodarkę odpadową w kraju np. dla rodzin segregujących odpady może to oznaczać mniejsze wydatki niż dla tych, którzy tego robić nie chcą.

W trakcie spotkania zdefiniowano problemy, jakie występują m.in. w gospodarce odpadami komunalnymi, jak choćby małe moce przerobowe instalacji segregujących, niewielki postęp w selektywnej zbiórce odpadów czy zagrożenia w osiągnięciu 50% w redukcji składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w 2013 roku. Ministerstwo Środowiska przedstawiło również propozycję szeregu rozwiązań m.in. w gospodarce odpadami opakowaniowymi, pojazdami wycofanymi z eksploatacji, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, zużytymi bateriami i akumulatorami.

źródło: nfosigw.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj