Ośmiu inwestorów ubiega się o środki z Funduszu Spójności w ramach PO Infrastruktura i Środowisko na budowę spalarni odpadów. Łączna wartość inwestycji dwukrotnie przekracza dostępne środki. Trwa weryfikacja, która przesądzi o tym, gdzie powstaną spalarnie.

Do Ministerstwa Środowiska wpłynęło 8 wniosków o dofinansowanie dla projektów spalarniowych (Bydgoszcz-Toruń, Kraków, Szczecin, Koszalin, Białystok, Łódź, Poznań i Górnośląski Związek Metropolitarny). Dokumenty  można było składać do 30 czerwca br.

Wnioski zostały już poddane ocenie formalnej, a następnie punktowej ocenie merytorycznej I stopnia. W najbliższym czasie rozpocznie się pogłębiona ocena merytoryczna II stopnia rozstrzygająca, które projekty spełniają kryteria oceny projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przeprowadzą ją dwa niezależnie zespoły.

Będzie ona dotyczyła czterech obszarów:

– aspektów technicznych, w tym przyjętych rozwiązań technologicznych ze szczególnym  uwzględnieniem analizy opcji;
– rozwiązań instytucjonalnych oraz formalno prawnych;
– analizy finansowo – ekonomicznej, w tym wykonalności finansowej i trwałości projektu oraz
– poprawności przeprowadzenia procedury ocen oddziaływania na środowisko

Ten etap oceny, zgodnie z procedurą, potrwa do końca września br.

Ponadto wnioski z prośbą o ocenę zostaną skierowane do ekspertów inicjatywy JASPERS* oraz Komisji Europejskiej. Decyzja KE ostatecznie rozstrzygnie o zapewnieniu dofinansowania dla inwestycji spalarniowych.

Zgodnie z informacjami zawartymi w złożonych przez wnioskodawców dokumentach, wnioskowane dofinansowanie z Funduszu Spójności dwukrotnie przekracza pulę środków zabezpieczoną na liście indykatywnej dla projektów spalarniowych. Obecnie nie ma możliwości zwiększenia dofinansowania w stosunku do poziomu „zabezpieczonego” na liście. Wszyscy wnioskodawcy zostaną poinformowani o tym fakcie, a eksperci (w zakresie analizy ekonomiczno-finansowej) dokonają oceny wykonalności finansowej przedsięwzięć. Wyniki analizy powinny być znane za około dwa miesiące.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj