Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków dla przedsięwzięć w zakresie zamykania i rekultywacji składowisk odpadów komunalnych.

W ramach konkursu można składać projekty polegające na zamykaniu i rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, dla których została wydana decyzja o ich zamknięciu określająca datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na nie później niż do dnia 31 grudnia 2009 r.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie dofinansowania jest spełnienie następujących kryteriów:
– powierzchnia rekultywowanego obszaru, którego dotyczy wniosek nie może być mniejsza niż 2 ha, przy czym wniosek może dotyczyć składowisk będących w zarządzaniu różnych podmiotów,
– wartość wnioskowanej kwoty ze środków NFOŚiGW na rekultywację 1 ha nie może przekroczyć 500 tys. zł,
– data zakończenia realizacji przedsięwzięcia określona na nie później niż 31.12.2012 r.

Konkurs skierowany jest do podmiotów, które nie będą kontynuowały działalności związanej ze składowaniem odpadów komunalnych.

Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym. Wnioski można składać do dnia 31.03.2010 r. Za dzień złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do kancelarii NFOŚiGW. Wnioski, które zostaną złożone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

źródło: NFOŚiGW

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj