Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu po raz kolejny udzieli dotacji gminom na zadania realizowane na obiektach, ktróych właścicielami są osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Środki przeznaczone na realizację programu wynoszą ponad 6 mln zł. Połowę tej kwoty zagwarantuje ze swoich środków Wojewódzki Funduszu w Toruniu, drugą połowę Narodowy Funduszu w Warszawie. Z udzielonej dotacji pokryte mogą zostać koszty demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest. Dopłata będzie wynosiła do 1000 zł do każdego 1Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.

Wnioski należy składać do WFOŚiGW w Toruniu w terminie 21.11.2011 r. – 29.02.2012

źródło: wfosigw.torun.pl


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj