Ministerstwo Środowiska, Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłosza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

Konkurs dotyczy działania 2.1:
– Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs 5/PO IiŚ/2.1/01/2011),
oraz działania 2.2:
– Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 6/POIiŚ/2.2/01/2011)

Wnioski należy składać w terminie od 10 stycznia 2011 do 14 lutego 2011 r. w godzinach 9.00 – 15.00.
– do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro
– do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 14 lutego 2011 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji. Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub/i kurierskie. Szczegółowe informacje poniżej oraz na stronie Ministerstwa Środowiska.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj