Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zeroemisyjne, elektryczne autobusy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obsługiwane przez wykwalifikowany personel pojawią się niebawem w Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Stalowej Woli i w Zakopanem.

Niskopodłogowe elektryki z możliwością przewozu ponad 70 osób, zabiorą każdego pasażera – będą wyposażone w platformę (rampę) najazdową, umożliwiającą wjazd m.in. wózkom dziecięcym, inwalidzkim czy też chodzikom wspomagającym poruszanie się osób starszych i niepełnosprawnych.

Pojazdy będzie można zasilać prądem w systemie plug-in (ładowanie wolne), oraz pantografowo (ładowanie szybkie). Ich magazyny energii, pozwolą na pokonanie co najmniej 100 km na jednym ładowaniu. Realizacja projektów wprowadzenia elektrobusów do publicznego transportu miejskiego poprawi lokalnie jakość powietrza oraz istotnie zmniejszy poziom hałasu ulicznego.

Wspomniane umowy dotyczą realizacji wymiany floty w ramach pierwszego naboru w programie. Warto przypomnieć, że do 20 grudnia b.r. NFOŚiGW prowadzi drugi konkursowy nabór, w którym samorządy mogą się starać o dofinansowanie do zakupu autobusów elektrycznych i wodorowych. Wsparcie zostanie skierowane do miast, szczególnie mniejszych i tracących funkcje społeczno-gospodarcze, które borykają się z problemem smogu, jak również do samorządów, które eliminują zjawisko wykluczenia transportowego przez rozwój samorządowego transportu lokalnego.

Poprawa jakości transportu w Piotrkowie Trybunalskim

Dofinansowanie NFOŚiGW dla projektu w Piotrkowie Trybunalskim sięgnie 13 mln zł (całkowity koszt jego realizacji to 25,7 mln zł). W ramach przedsięwzięcia Piotrków Trybunalski zakupi siedem autobusów o napędzie elektrycznym, do przewozu pasażerów na swoim terenie. Roczny przebieg zakupionych pojazdów razem ma wynieść 315 tys. km.

Energia dla taboru będzie dostarczana przez zakupione i zamontowane w mieście punkty zasilania pojazdów prądem stałym – będzie ich 11. Stacje szybkiego ładowania powstaną przy ul. Słowackiego i przy ul. Dmowskiego, a stacje wolnego ładowania w zajezdni autobusowej przy ul. Krakowskie Przedmieście.

Przewidziano też wykonanie dodatkowych prac – niezbędnych do uruchomienia systemu ładowania autobusów na 3 pętlach. Przy dostosowywaniu pętli komunikacyjnych do nowej infrastruktury na ich terenie powstaną złącza kablowe, fundamenty pod posadowienie szybkich, pantografowych ładowarek, wysepki dla stacji ładowania oraz nowe wiaty przystankowe. Zaplanowano również specjalistyczne przeszkolenie personelu, które obejmie co najmniej 25 kierowców i 10 mechaników. Projekt zostanie zrealizowany do marca 2023 r.

Rozwój zeroemisyjnego transportu w Radomsku

Kwota dofinansowania z NFOŚiGW, którą uzyska przedsięwzięcie Radomska sięgnie 8,1 mln zł (przy rzeczywistym koszcie realizacji na poziomie 13,1 mln zł). Projekt przewiduje zakup czterech autobusów o napędzie elektrycznym, przeznaczonych na cele transportu publicznego w granicach administracyjnych miasta oraz gminach powiatu radomszczańskiego.

Planowany przebieg zakupionych autobusów to 120 tys. km rocznie. W celu ładowania pojazdów zostaną zakupione i zamontowane na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego dwie podwójne stacje ładowania. Zostaną one wyposażone w panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 80 kW.

Zaplanowano też przeprowadzenie szkolenia, m.in. naukę obsługi pojazdów, dla co najmniej 15 pracowników MPK (w tym minimum 12 kierowców, 2 elektryków i 1 mechanika). Przewidziano także wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej dotyczącej wykonania przyłączy do stacji ładowania oraz instalacji fotowoltaicznej. Projekt zostanie zakończony w czerwcu 2025 r.

Eko-transport publiczny w Stalowej Woli 

Stalowowolski projekt zostanie wsparty z NFOŚiGW kwotą 10,6 mln zł dotacji (przy rzeczywistym, całkowitym koszcie realizacji na poziomie 16,3 mln zł). Gmina planuje zakup pięciu fabrycznie nowych, zeroemisyjnych, jednoczłonowych, niskopodłogowych autobusów o napędzie elektrycznym, przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej.

Planowany roczny przebieg zakupionych autobusów to 125 tys. km. Zakupione ma zostać również wyposażenie diagnostyczne. W ramach inwestycji zaplanowano przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i naprawy pojazdów dla 22 osób, w tym 15 kierowców, mechaników, dyspozytorów i osób z nadzoru technicznego. Zadanie potrwa do czerwca 2024 r.

Zakopane z taborem elektrycznym

Gmina Zakopane otrzyma ponad 7,2 mln zł dotacji z NFOŚiGW (przy ok. 10,6 mln zł rzeczywistego i całkowitego kosztu realizacji przedsięwzięcia), co zaprocentuje zakupem taboru elektrycznego do obsługi dwóch linii komunikacji miejskiej oraz budową stacji ładowania niezbędnej do eksploatacji elektryków.

Zaplanowano dostawę trzech sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej jednej marki, które wykonają razem blisko 180 tys. km rocznie. Będą to autobusy bateryjne o napędzie elektrycznym i odpowiedniej mocy użytecznej magazynów energii w formie baterii litowo-jonowych.

W ramach projektu planowana jest budowa i montaż infrastruktury niezbędnej do utrzymania i właściwej eksploatacji pojazdów tj. uruchomienie pięciu fabrycznie nowych stacji ładowania zajezdniowego, przeznaczonych do jednoczesnego ładowania akumulatorów wszystkich pojazdów. Stacje zostaną zlokalizowane w dwóch punktach na terenie Zakopanego (jedna z nich w Kuźnicach, a dwie na zakopiańskim Dworcu Autobusowym). Przewidziano również instalację oprogramowania do zdalnego zarządzania procesem ładowania i monitorowania stanu pracy poszczególnych stacji ładowania.

Nowy sprzęt będzie obsługiwać 14 przeszkolonych w ramach projektu pracowników przewoźnika – 8 kierowców (2 osoby na pojazd oraz 2 kierowców zapasowych) oraz 6 mechaników. Działania zostaną zakończone z końcem marca 2023 r.

Zmniejszyć emisje

Wszystkie cztery działania beneficjentów pozwolą na redukcję zanieczyszczeń powietrza – co w każdym z miast będzie miało efekt antysmogowy. Zmniejszy się emisja tlenków azotu (tworzącego w połączeniu z tlenem trujący dwutlenek azotu NO2) – w sumie o 6,096 tony  rocznie. Projekty ograniczą emisję pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów – razem o 0,12811 ton na rok. Przyczynią się również do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery (wspólnie) o 872,70 ton na rok.

Dotacje dla inwestycji zostaną przekazane z programu priorytetowego Zielony Transport Publiczny. Jego zasadniczym celem jest stymulacja unikania emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie inicjatyw polegających na obniżeniu wykorzystania paliw emisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym. W pierwszym naborze 45 wniosków o dofinansowanie zakupu zeroemisyjnych autobusów złożyły w sumie 34 podmioty. NFOŚiGW kończy już fazę negocjacji z wszystkimi wnioskującymi samorządami, których wnioski spełniły kryteria wyboru. W tej chwili zarząd oraz rada nadzorcza Funduszu sukcesywnie podejmują decyzje o dofinansowaniu kolejnych przedsięwzięć, co umożliwia podpisywanie umów na zakup bezemisyjnej floty autobusowej.

Do 20 grudnia br. NFOŚiGW czeka na wnioski w drugim konkursie programu z budżetem sięgającym 1,2 mld złotych. Beneficjentami programu mogą zostać organizatorzy publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, z wyłączeniem ministra właściwego do spraw transportu. Szczegóły aktualnego naboru, w tym regulamin konkursu, można znaleźć TUTAJ.

Czytaj więcej

Skomentuj