5 listopada Ministerstwo Środowiska wydało dwusetne potwierdzenie dla projektu z sektora środowiska, realizowanego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Otrzymał je projekt Poprawa gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Turawa – Trias Opolski realizowany przez Wodociągi i Kanalizacja Turawa Spółka z o.o. Całkowita wartość projektu wynosi 70 693 388 zł, zaś kwota dofinansowania z Funduszu Spójności – 34 077 170,44 zł.

W ramach realizacji projektu na terenie aglomeracji Turawa planuje się budowę około 132 km sieci kanalizacji sanitarnej w 8 miejscowościach gminy. W wybudowanych pompowniach zostanie zamontowany system monitoringu informujący o stanach prac pompowni, awariach. Realizacja niniejszego Projektu jest kontynuacją Programu „Ochrona wód podziemnych na obszarze zbiornika GZWP 333 Opole – Zawadzkie, w jego strefie ochronnej” realizowanym przez Międzygminny Związek „Trias Opolski”. Obecnie w ramach tego programu trwa realizacja Projektu „Poprawa jakości wody w Opolu” rozpoczętego jako Projekt Funduszu ISPA, a kontynuowanego w ramach Funduszu Spójności.

W ramach pięciu środowiskowych priorytetów POIiŚ ogłoszono dotychczas 39 konkursów, w których zgłoszono 805 projektów na łączną kwotę ponad 28,4 mld zł. Ponadto beneficjenci projektów umieszczonych na liście projektów kluczowych złożyli 40 wniosków o dofinansowanie. Do tej chwili łączna kwota dofinansowania dla projektów, które otrzymały potwierdzenie lub decyzję Komisji Europejskiej to 3,3 mld zł. Na podstawie wydanych potwierdzeń instytucje wdrażające zawarły z beneficjentami 159 umów o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania z funduszy UE w wysokości ponad 4,1 mld. zł.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj