Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”.

Celem ogólnym programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Cele szczegółowe zaplanowane do realizacji w ramach ogłoszonego konkursu to: kształtowanie ekologicznych zachowań społeczeństwa oraz profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska lub wystąpiły klęski żywiołowe.

Eko lokator Toruń

Konkurs ogłoszony został w pięciu kategoriach:

I kategoria – Sposoby wdrażania nowego modelu gospodarki odpadami komunalnymi;
II kategoria – Zbieranie, segregacja i odzyskiwanie odpadów związanych z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym;
III kategoria – Biogazownie korzyścią dla środowiska;
IV kategoria – Przydomowe oczyszczalnie ścieków;
V kategoria – Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży.

NFOŚiGW w ramach niniejszego konkursu przeznacza środki na dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w łącznej wysokości 13 mln zł. Nabór wniosków w ramach konkursu programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” odbywać się będzie w terminie od 10.04.2012 r. do 07.05.2012 r.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj