W Mikołowie otwarto Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego z Mikołowie. Zamknięto w ten sposób kilkuletni okres adaptacji terenów powojskowych na nowoczesny kompleks służący edukacji przyrodniczej i ekologicznej.

W ramach zrealizowanej inwestycji "Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie" zaadaptowano dla celów edukacyjnych schrony byłego terenu powojskowego.

Dziś jest to ponad 21 hektarowy kompleks składający się nie tylko z budynku Centrum Edukacji, ale również 12 kolekcji roślinnych, placu zabaw, parkingów, ścieżek dydaktycznych.

Wartość inwestycji wynosi ponad 11 mln 400 tys. złotych. W 85 procentach zadanie to zostało dofinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Wysokość udzielonego do tej pory dofinansowania ze środków WFOŚiGW na ten cel wynosi blisko milion zł. Środki te przeznaczone zostały m. in. na: zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu warsztatów dla dzieci i młodzieży, konkursów ekologicznych, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów a także doposażenie ośrodka w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Dofinansowanie z zakresu ochrony przyrody zostało z kolei wykorzystane między innymi na przywrócenie biologicznej aktywności gleby na pow. ok. 16 ha pod kolekcje roślin w powstającym ogrodzie botanicznym, nasadzenie sadzonek drzew i krzewów, utworzenie kolekcji dendrologicznej i kolekcji starych odmian i lokalnie uprawianych drzew owocowych, nasadzenie cennych gatunków i odmian roślin wrzosowatych, wykonanie imponujących trawników dywanowych i ogrodowej instalacji nawadniającej, a także pielęgnację drzew owocowych wraz z oznakowaniem gatunków roślin tabliczkami informacyjnymi.

Mikołowski Ogród Botaniczny spośród wszystkich placówek tego typu w Polsce prowadzi najszerzej rozwiniętą edukację ekologiczną dzieci i młodzieży. W zakres działalności edukacyjnej realizowanej w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego wchodzą takie programy jak: „Przyrodnicze spotkania Śląskiego Ogrodu Botanicznego”, „Bliżej Ogrodu, bliżej Natury, bliżej Człowieka”, „Rośliny i klimat”, „Śląski Kalendarz Ekologiczny”.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj