W Sosnowcu uroczyście podpisano umowę na zadanie „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

– To wielkie wyzwanie dla miasta, jego budżetu i pracowników, którzy będą pilotowali i rozliczali ten projekt. Należy docenić ich pracę, bowiem Unia Europejska jest bardzo wymagająca – mówiła Gabriela Lenartowicz, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tuż przed podpisaniem umowy.

Wnioskodawcą Projektu jest Gmina, natomiast samą realizację Projektu przejmuje Miejski Zakład Składowania Odpadów Spółka z o.o., bowiem Gmina zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań JST, musiała stworzyć zgodnie z tymi wytycznymi właściwą strukturę instytucjonalną Projektu tj. powołać Spółkę, która przejmie Projekt do realizacji, a zarazem przejmie obowiązki realizacji zadań własnych Gminy w zakresie zagospodarowania odpadów.

Projekt zakłada wykonanie kwatery do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, o pojemności 510000 m3 , kwater do składowania odpadów azbestowych, których pojemność zapewni możliwość utylizacji tych odpadów w ilościach zinwentaryzowanych w gminie. Projekt przewiduje także budowę zakładu obejmującego mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów, który tworzyć będą: stacja segregacji o przepustowości 35 000 Mg/rok dla odpadów surowcowych z możliwością kierowania na sita odpadów zmieszanych w ilości 70 000 Mg/rok, kompostownia odpadów zielonych o przepustowości 3000 Mg/rok, kompostownia odpadów biodegradowalnych o przepustowości 13 000 Mg/rok, magazyn odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, linia przetwarzania odpadów budowlanych i linia demontażu odpadów wielkogabarytowych.

W ramach Projektu zakupiony zostanie także sprzęt ruchomy tj. kompaktory, spycharki, ładowarki, przerzucarki, rębarki i sprzęt do transportu tj. sprzęt niezbędny do prowadzenia bieżącej eksploatacji składowiska i zakładu przetwarzania odpadów.

Elementem Projektu jest opracowanie i wdrożenie Programu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie, który obejmie wszystkich mieszkańców miasta, w tym edukację ekologiczną, na którą przewidziano kwotę ok. 2 mln zł.

Planowany całkowity koszt Projektu wynosi 83.398.361 zł. Dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 44.185.852,42zł, co stanowi 66,6% kosztów kwalifikowanych Projektu.

Pierwsze postępowania przetargowe w ramach Projektu zostaną uruchomione w pierwszej połowie marca 2010r., a zatem wykonawca nowego składowiska powinien przystąpić do prac projektowych jeszcze w I połowie 2010r., a wykonawca Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w II połowie tego roku.

źródło: sosnowiec.pl

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj