Pod koniec lipca br. zakończony został projekt, w ramach którego przeprowadzono kompleksową modernizację systemu grzewczego osiedla mieszkaniowego Północ w Poddębicach. Projekt ten jest laureatem IX edycji ogólnopolskiego konkursu na oszczędność energii w systemach ogrzewczych. Został realizowany przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Poddębicach oraz Spółdzielnię Mieszkaniową "Lokatorsko-Własnosciową" w Poddębicach. W ramach przedsięwzięcia zlikwidowane zostały trzy charakteryzujące się niską sprawnością kotłownie węglowe, o łącznej mocy 6,78 MW. Rocznie kotłownie zużywały ok. 3000 t węgla. Zastąpiono je nowoczesną kotłownią gazową wyposażoną w wysokosprawne 3 kotły o mocy 1,12 MW każdy. W celu podłączenia odbiorców zasilanych z likwidowanych kotłowni wybudowano 443 m dwuprzewodowej sieci cieplnej oraz zmodernizowano 1572 m istniejącej sieci czteroprzewodowej. W pomieszczeniach po byłych kotłowniach zainstalowano węzły wyposażone w wymienniki ciepłej wody użytkowej i układy pompowe. Węzły są połączone z instalacjami solarnymi wspomagającymi układ wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Kolektory słoneczne zamontowano na dachach 7 budynków. Łącznie instalacja składa się z 715 szt. kolektorów płaskich typu KS2000S firmy Hewalex o łącznej powierzchni 1287 m2. Szacuje się, że instalacja słoneczna powinna zapewnić pokrycie 36 % rocznego zapotrzebowania na ciepłą wodę. Jak dotąd jest to największa instalacja słoneczna w Polsce.
Oprócz modernizacji źródła ciepła przeprowadzono także kompleksową termomodernizację 23 budynków mieszkalnych. We wszystkich budynkach dokonano modernizacji instalacji wewnętrznych wyposażając grzejniki w zawory termostatyczne i podzielniki kosztów ( łącznie 2 872 szt. zaworów i podzielników), wymieniono drzwi zewnętrzne i okna o łącznej powierzchni ponad 6 500 m2, docieplono ściany zewnętrzne o łącznej powierzchni ponad 25 000 m2.

Kompleksowa modernizacja całego systemu grzewczego, obejmująca wykorzystanie odnawialnego źródła ciepła i minimalizację strat ciepła przyczyni się do osiągnięcia wymiernych korzyści ekonomicznych i efektów ekologicznych. Dzięki modernizacji systemu ogrzewczego nastąpiło zmniejszenie zapotrzebowania mocy z 4490 kW do 2 510 kW (tj. o 44,1 %), zmniejszenie zapotrzebowania na energię z 42 864 GJ do 19 954 GJ ( tj. o 53,4 %), zwiększenie sprawności przesyłu z 89 do 98 %, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej z 79 942 GJ do 25 272 GJ (tj. o 68,4%). Realizacja projektu spowoduje istotną redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza. Emisja dwutlenku węgla zmniejszy się o blisko 35 tys. ton, dwutlenku siarki o ok. 350 ton, pyłów o ok. 600 ton, a tlenków węgla o 150 ton.

Dotacja EkoFunduszu w wysokości 2,7 mln zł (ponad 28% kosztów projektu) została przeznaczona na wykonanie części prac termomodernizacyjnych oraz zakup części instalacji kolektorów słonecznych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj