System wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce jest przeregulowany, zbiurokratyzowany i generujący dodatkowe koszty związane z przygotowaniem projektów – stwierdzili samorządowcy obecni na XX Ogólnopolskiej Konferencji Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Starostów i Marszałków.
Samorządowcy wyrazili zaniepokojenie marginalizowaniem potrzeb gmin i powiatów w dostępie do unijnych funduszy. Ich zdaniem zarówno w NSRO jak i programach operacyjnych zaplanowano niewiele środków na wsparcie projektów lokalnych, w tym przede wszystkim inwestycji drogowych, oświatowych, w dziedzinie ochrony zdrowia i ochrony środowiska. Stąd postulat zwiększenia alokacji funduszy unijnych, skierowanej na przedsięwzięcia lokalne.
Szefowie gmin, powiatów i województw zwrócili także uwagę na konieczność stworzenia przejrzystego i efektywnego systemu wdrażania polityki rozwoju w latach 2007 – 2013, co ich zdaniem, zapewni pilna i znacznie szersza, niż zaproponowana przez rząd, nowelizacja ustawy o zasadach polityki rozwoju.
Poprawy wymagają 4 podstawowe kwestie:
1. Powoływania i przewodnictwa tzw. stałym konferencjom współpracy (powinny być powoływane przez zarządy województw, a marszałkowie powinni być ich przewodniczącymi, obecnie te kompetencje należą do wojewodów).
2. Zakresu i procedur przyjmowania kontraktów wojewódzkich (chodzi o uniemożliwienie Radzie Ministrów jednostronnego określania warunków kontraktu).
3. Procedury odwoławczej w ramach RPO (protesty powinny być rozpatrywane przez wojewodę, jednak za pośrednictwem instytucji zarządzającej, pośredniczącej albo wdrażającej).
4. Przekształcenia „programów wojewódzkich” w regionalne programy operacyjne (poprzez wyłączenie programów regionalnych innych iż wymienione w art. 20 ust. 1 uozppr (finansowanych z udziałem budżetu państwa lub środków UE otrzymanych za pośrednictwem rządu) z rygorów przewidzianych w ustawie.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj