1 / 4

– W lipcu br. Parlament Europejski opublikował raport, w którym nawołuje do podążania za nowymi ambicjami i wzrostem efektywności w zakresie gospodarowania odpadami – mówił Piotr Barczak z European Environmental Bureau, otwierając XIV edycję Forum Recyklingu.

Kwestią przewodnią seminarium była gospodarka odpadami opakowaniowymi i komunalnymi – ich zbiórka, odzysk i finansowanie. Piotr Barczak, w materiale wideo inaugurującym spotkanie,  poruszył kwestię zmian w europejskich dyrektywach odpadowych. Zwrócił uwagę, że selektywnej zbiórce obowiązkowo będą poddane także odpady biodegradowalne. Wspomniał o paszporcie produktów, który ma być narzędziem pomagającym w komunikacji między producentem a recyklerem. Wątkiem wiodącym była gospodarka o obiegu zamkniętym.  Czekam aż w Polsce zostanie opublikowany raport opisujący korzyści ekonomiczne i środowiskowe, które taki system przyniesie – podsumował Barczak.

Wystąpienie Krzysztof Baczyńskiego, prezesa EKO-PAK, skupiało się na finansowaniu systemu selektywnej zbiórki i jej zależności z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta. W Polsce temat ten praktycznie nie istnieje, ale jest coraz bardziej rozwinięty zagranicą – zapowiedział Baczyński. Na przykład we Francji organizacja odzysku ma zwracać gminom 75% kosztu referencyjnego zbiórki i sortowania wszystkich odpadów komunalnych.

Jakub Tyczkowski z Rekopol wskazał na przyrost o 20-30% tworzyw sztucznych wytwarzanych przez gospodarstwa domowe. Zastanawiano się nad przyczyną niskiej efektywności wprowadzanych zmian w zakresie selektywnej zbiorki. Powodem ma być brak synergii między gminami, firmami odpadowymi i wprowadzającymi.

Sytuację na rynku odpadów dwa lata po wprowadzeniu reformy odpadowej opisał Grzegorz Rękawek z Fundacji PlasticsEurope.  Pojawiło się nowe zjawisko – powstaje coraz więcej „dzikich wysypisk”. Zaobserwowano ich wzrost o 20% i dane te są niepokojące – komentował Rękawek.  Tworzywa są potrzebne, jest to innowacyjny materiał XXI wieku. Niestety wyższy poziom zebranych odpadów nie przekłada się na poziom recyklingu – dodał.

Kolejne prezentacje dotyczyły systemu zbiórki papieru i tektury (dr inż. Katarzyna Godlewska, Stowarzyszenie Papierników Polskich) i nowoczesnych narzędzi monitorowania w gminnym systemie gospodarki (Adam Rogaliński, Urząd Miasta Kielce). Jacek Wodzisławski z Fundacji Recal przedstawił raport dotyczący selektywnej zbiórki odpadów w Polsce, a o obowiązujących standardach w tym obszarze mówił Krzysztof Kawczyński z Krajowej Izby Gospodarczej.

Pierwszy dzień zakończyła debata dotycząca perspektyw rozwoju w gospodarce odpadami opakowaniowymi. – Rolą wprowadzających jest to, żeby wizja systemu nie stała się utopią a rzeczywistością. Najważniejsze jest, żeby sprawozdania nie zostały tylko i wyłącznie na papierze, a miały przełożenie na rzeczywistość – mówił Jakub Tyczkowski, prezes Rekopol.  Zrealizowanie planowanych założeń będzie możliwe dzięki zapewnieniu trzech filarów: zwiększenia odpowiedzialności finansowania, dbania o standardy w całym łańcuchu odpadów i zwiększenia kontroli organizacji odzysku – dodał Tyczkowski.

W środę kolejny dzień Forum Recyklingu. Tym razem tematem przewodnim będzie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Organizatorem Forum Recyklingu jest czasopismo “Recykling”. Debaty prowadzone są przez redaktor naczelną – Katarzynę Błachowicz.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj