5 lipca w Busku Zdroju zostało podpisane porozumienie o współpracy NFOŚiGW, pięciu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej z Pełnomocnikiem rządu do spraw Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły.

Rządowy program obejmie olbrzymie inwestycje przeciwpowodziowe w województwach: świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim i lubelskim. Jak powiedział pełnomocnik rządu Jerzy Miller porozumienie ma pomóc w efektywnym przepływie informacji przy realizacji projektów i skoordynować działania poszczególnych funduszy w zakresie źródeł finansowania. – Dokument, który podpisaliśmy otwiera drogę do  podejścia systemowego w wykorzystaniu środków z różnych źródeł: z budżetu państwa, funduszy europejskich, również z funduszy ochrony środowiska – z narodowego i funduszy wojewódzkich tych pięciu województw – powiedział Miller. 
Zdaniem sygnatariuszy porozumienia jego podpisanie przyczyni się  do programowego finansownia realizacji inwestycji przeciwpowodziowych na obszarze górnej Wisły. Szacuje się, że cały program do 2030 roku będzie kosztował ponad 13 miliardów złotych. Z oficjalnego rządowego raportu wynika, że straty spowodowane powodziami w latach 2001-2010 wynosiły od 10 do 14 miliardów złotych.
 
Porozumienie podpisano w trakcie cyklicznego spotkania Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwo Środowiska) z Instytucjami Wdrażającymi (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, które odbyło się w dniach 4-6 czerwca br. w Busko-Zdroju. „Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” określa średniookresową strategię modernizacji systemu ochrony przed powodzią, i został zharmonizowany z innymi programami związanymi z retencją wód i spowalnianiem ich odpływu.
  
Zakres Programu został dostosowany do warunków dorzecza górnej Wisły i obejmuje:
 
– prace przygotowawcze w zakresie oceny zagrożenia i ryzyka powodziowego w tych zadaniach, które dotyczą obszarów, gdzie nie wykonano lub nie wykonuje się aktualnie takich prac,
– ograniczenie zasięgu i skutków powodzi poprzez powiększenie przepustowości koryta wielkiej wody lub budowę kanałów ulgi, modernizację i rozbudowę systemu obwałowań oraz zabudowę i lokalne umocnienia łożysk rzek i potoków dla ograniczenia erozji dennej i bocznej
– ograniczenie wielkości powodzi poprzez retencjonowanie wód wezbraniowych w zbiornikach retencyjnych i polderach oraz przywracanie retencji naturalnej
– działania ochronne w terenach silnie zurbanizowanych, łączące retencję wód opadowych na tym terenie i ochronę przed skutkami powodzi od strony rzek.

W ramach Programu zidentyfikowano 39 zadań zintegrowanych, na które składa się 681 projektów cząstkowych przeznaczonych do realizacji w latach 2011-2030. 

źródło: NFOŚiGW

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj