Podczas XIII sesji Rady Miasta Gdańska radni podjęli uchwałę o rozpoczęciu prac nad dokumentem, który będzie definiował politykę przestrzenną miasta na najbliższe lata.

Do sporządzenia nowego “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska” przystąpiono w wyniku przeprowadzonych 2014 r. analiz. Pokazały one, że poprzednia wersja Studium obowiązująca od 2007 r. jest już nieaktualna.

Czym jest Studium?

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy to podstawowy instrument polityki przestrzennej gminy, uchwalany przez radę gminy. Dokument sporządzany jest dla całego obszaru gminy i określa lokalne zasady zagospodarowania. Służy koordynacji ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które muszą być z nim zgodne. Zawiera także diagnozę aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy i uwarunkowań jej rozwoju. Studium określa kierunki rozwoju przestrzennego i zasady polityki przestrzennej miasta.

Kampania informacyjna i partycypacja społeczna

Formalne przystąpienie do prac nad nowym Studium prezydent miasta poprzedził wielomiesięczną kampanią informacyjną pt.: „Gdańsk w nowej perspektywie – porozmawiajmy o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

W ramach kampanii informacyjnej odbyły się liczne spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami dużych spółdzielni mieszkaniowych, organizacjami pozarządowymi, konferencje i seminaria, konferencje prasowe, cykl warsztatów dla mieszkańców oraz z 28 radami dzielnic. W czasie tych spotkań, oprócz informacji o obowiązującym Studium, urbaniści razem z mieszkańcami rozmawiali o wyzwaniach rozwojowych Gdańska. Sformułowane przez mieszkańców cele i wyzwania (znajdujące się na www.brg.gda.pl w zakładce „Prace nad nowym Studium”) zostaną teraz przeanalizowane przez ekspertów.

Prezydent Paweł Adamowicz powołał także Radę Studium, która jest organem pomocniczym, powołanym w celu uspołecznienia procesu prac nad Studium. Rada jest zespołem interdyscyplinarnym, składającym się z ekspertów różnych profesji, którzy w ramach swej działalności zajmują się różnymi kontekstami urbanistyki: architektonicznym, transportowym, społecznym, ekonomicznym, kulturowym, ekologicznym.

Więcej informacji o Studium, Radzie Studium, odbytych spotkaniach i konferencjach:

http://www.gdansk.pl/studium

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj