29 września Komisja Europejska zdecydowała o przyznaniu Zakładowi Utylizacyjnemu w Gdańsku ponad 200 mln zł.

Unijne środki w 60 procentach sfinansują realizację projektu „Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi Gdańsku" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt obejmuje budowę:

  • Sortowni odpadów zmieszanych i surowcowych o przepustowości 140 000 ton rocznie. Celem istnienia sortowni jest maksymalny odzysk odpadów surowcowych, takich jak: szkło bezbarwne, szkło kolorowe, makulatura, tworzywa sztuczne, metale żelazne i nieżelazne. W sortowni będzie możliwe również wydzielenie oraz doczyszczenie frakcji biodegradowalnej do kompostowania.
  • Kompostowni odpadów biodegradowalnych (halowa kompostownia tunelowa: 40 000 ton rocznie) i wykorzystanie istniejącej kompostowni odpadów zielonych (kompostownia kontenerowa: 3000 ton rocznie).
  • Placu dojrzewania kompostu oraz segment jego uszlachetniania i dystrybucji. Do kompostowania będą kierowane odpady organiczne pochodzące z sortowni oraz odpady zielone i „bio" pochodzące z selektywnej zbiórki prowadzonej w rejonie obsługi. Kompostownia zamknięta w szczelnej hali oraz biofiltr służący do oczyszczania powietrza znajdującego się w środku, stanowią gwarancję, że odory powstające podczas procesu intensywnego kompostowania zostaną zredukowane praktycznie do zera.
  • Rozbudowę instalacji odgazowania i pozyskiwania biogazu wraz z elektrownią biogazową o docelowych parametrach: 2 MW mocy elektroenergetycznej i 3 MW mocy cieplnej. Głównymi celami modernizacji systemu odgazowania składowiska są: zmniejszenie emisji metanu do atmosfery, znaczna redukcja „uciążliwości zapachowych" na terenach wokół składowiska oraz energetyczne wykorzystanie biogazu. Ilość energii elektrycznej, produkowanej obecnie w elektrowni biogazowej w Szadółkach waha się w granicach 1700 MWh rocznie, co może zaspokoić potrzeby energetyczne ok. 110 gospodarstw domowych. Na rok 2010 szacuje się pozyskanie 956 Nm3 /h biogazu. Planowane pozyskanie energii szacowane jest na 9000 MWh/ rok, co stanowi zapotrzebowanie energetyczne ok. 620 gospodarstw domowych.
  • Nowoczesnej kwatery składowania odpadów komunalnych o pow. 14,2 ha, która jest już ukształtowana, a końca dobiegają prace polegające na uszczelnieniu dna kwatery. Docelowo poza uszczelnieniem będzie wyposażona w system drenażu i odbioru odcieków. Pierwszy transport odpadów trafi tu w sobotę, 2 stycznia 2010 roku.
  • Systemu odbioru i podczyszczania ścieków i odcieków technologicznych, którego głównym elementem będzie podczyszczalnia, pracująca z wykorzystaniem metody odwróconej osmozy.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosił będzie 407 372 855 PLN brutto (335 084 512 PLN netto), kwota dofinansowania Projektu przez UE wynosi 200 575 663 PLN, co stanowi ok. 60%. Pozostała kwota pochodzić będzie ze środków krajowych, a także środków własnych Zakładu.

źródło: gdansk.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj