Rozpoczęła się pierwsza edycja konkursu Ministra Środowiska „Nagroda GEOLOGIA 2007”. Celem konkursu jest promocja innowacyjności, oryginalności, wysokiej jakości usług geologicznych, rzetelności i etyki w działaniach na rzecz geologii w Polsce.
Pozostałe cele konkursu to:
– Opracowanie i upowszechnienie nowoczesnych i efektywnych rozwiązań w dziedzinie geologii;
– Propagowanie działań zmierzających do zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska geologicznego.
Termin nadsyłania wniosków konkursowych upływa 20 lipca 2007 roku. W konkursie nagradzane będą osiągnięcia i przedsięwzięcia służące rozwojowi i promocji polskiej geologii, w szczególności nowatorskie i wysoce efektywne rozwiązania i osiągnięcia naukowe, techniczne, technologiczne, organizacyjne, ideowe i gospodarcze. Do Konkursu „Nagroda GEOLOGIA 2007” mogą przystąpić osoby fizyczne, prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Polski, działające według polskiego prawa, prowadzące prace służące rozwojowi geologii w Polsce i zgłaszające do Konkursu własne osiągnięcia. Konkurs będzie przeprowadzony w kategoriach: osiągnięcie, produkt, usługa oraz akcja edukacyjno-promocyjna. W wyniku konkursu zostaną przyznane dwie nagrody główne. Zwycięzcy otrzymają tytuł „Nagroda GEOLOGIA 2007”, statuetkę, dyplom oraz nagrodę pieniężną. Przewidziane są również wyróżnienia, które nagodzone zostaną stosownymi dyplomami. Po ocenie formalnej dokonywanej przez Sekretariat Konkursu, merytorycznej dokonywanej przez Prezydium Rady Geologicznej oraz po wizytacjach w terenie, decyzję o wyborze zwycięzców podejmie Minister Środowiska. Poniżej znajduje się plik z regulaminem konkursu.
Terminy: czerwiec 2007 – Rozpoczęcie 1 edycji Konkursu , do 20 lipca 2007 – Nadsyłanie wniosków konkursowych na adres Sekretariatu Konkursu , do 20 sierpnia 2007 – Ocena formalna wniosków konkursowych , do 30 wrzesnia 2007 – Ocena merytoryczna wniosków konkursowych , do 15 października 2007 – Wizytacje przedsięwzięć w terenie , do 15 listopada 2007- wyłonienie laureatów Konkursu , grudzień 2007 – Ogłoszenie wyników i uroczystość wręczenia nagród laureatom

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj