W dniu 8 lipca 2011 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisano umowę o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Priorytet: I, Gospodarka wodno – ściekowa, działanie 1.1, Program wodno –ściekowy w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM projektu: „Program zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w gminie Sułkowice -część I”.

Umowa została podpisana, przez Burmistrza Sułkowic Pana Piotra Pulkę oraz Skarbnika Gminy Sułkowice Panią Teresę Garbień i Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Pana Krzysztofa Bolka.

Przedsięwzięcie pn. "Program zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w gminie Sułkowice -część I" realizowane będzie na terenie Aglomeracji Sułkowice , w województwie małopolskim, powiecie myślenickim, na obszarze gminy Sułkowice. Gmina Sułkowice w całości położona jest w strefie ochrony ujęcia wody pitnej dla Skawiny.

W ramach umowy zostaną wybudowane 52,84 km kanalizacji sanitarnej, 10,64 km sieci wodociągowej. Nastąpi również rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Biertowice oraz modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Harbutowicach. W wyniku realizacji projektu do wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych 3599 osób, natomiast 592 osoby uzyskają dostęp do sieci wodociągowej.

Źródło: http://www.wfos.krakow.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj