Rząd przyjął założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra środowiska. W założeniach przyjęto rozwiązania, według których gminy będą mogły przejąć obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Projekt przewiduje wzmocnienie funkcji kontrolnych gmin tak, aby mogły one monitorować działania podejmowane zarówno przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców odbierających od nich odpady komunalne.

Gminy wchodzące w skład regionów gospodarki odpadami komunalnymi, które są określone w wojewódzkich planach gospodarki odpadami, będą zobowiązane do budowy i utrzymania instalacji.

Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, gminy w każdym przypadku będą w przetargu podmioty odbierające odpady od właścicieli. Zwolni to właścicieli nieruchomości z obowiązku podpisywania umów z przedsiębiorcami na odbiór odpadów komunalnych. Oznacza to, że za przejęcie tych obowiązków gmina będzie pobierała od właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami. W opłacie zostaną uwzględnione koszty m.in. odbierania, transportu, zbierania, odzysku (w tym recyklingu).

Projekt zakłada wprowadzonie  obowiązeku składania sprawozdań z realizacji powierzonych zadań przez: gminy, przedsiębiorców odbierających odpady i marszałków województw.

źródło: premier.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj