Gminy nie wykazują wystarczającego zaangażowania w planowaniu przestrzennym, o czym świadczy niewielki wzrost powierzchni obszarów, objętych miejscowymi planami zagospodarowania – stwierdza najnowszy raport NIK. Kontrolą objęto 64 gmin z całej Polski. Najwyższa Izba Kontroli na prośbę sejmowej komisji infrastruktury zbadała działalność samorządów m.in. w zakresie przygotowania terenów, na których mogą być realizowane inwestycje, prawidłowości i terminowości wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Jak wynika z raportu jednym z podstawowych problemów był fakt, iż większość decyzji o pozwoleniu na budowę uzyskiwano na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zamiast na podstawie planu miejscowego. W 64 skontrolowanych gminach wydano ogółem 35,8 tys. decyzji o pozwoleniu na budowę, z czego 10,2 tys. (28,5 %) na podstawie mpzp, a 21,5 tys. (60,0 %) na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Problemu braku planów zagospodarowania nie poprawiła obowiązująca od lipca 2003 roku nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W badanych jednostkach pokrycie gmin planami miejscowymi wzrosło od tego czasu z 8% do 14%. W tym czasie uchwalono 478 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego a ś rednia powierzchnia terenu obj ęta planem wyniosła 182,8 ha, w tym w 14 gminach opracowano 38 planów o powierzchni do 0,5 ha. W 10 gminach mimo obj ęcia mpzp średnio tylko 1,8 % powierzchni gminy, nie uchwalono w kontrolowanym okresie żadnego planu. Jak podkreślają kontrolerzy – nie sprzyjało to prowadzeniu uporzą dkowanej i jednolitej polityki planowania przestrzennego. W 20 gminach nie analizowano zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i nie dokonano oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wyników tych ocen nie przedstawiano radom gmin, co najmniej raz w czasie kadencji. Stwierdzono również przewlekłość prowadzonych postępowań w sprawach wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wszystko to, zdaniem NIK, stanowiło istotną barier dla rozwoju inwestycji i sprzyjało powstawaniu mechanizmów korupcjogennych. W związku z tym za konieczne uznano stworzenie mechanizmów zapewniających pokrycie daleko większej powierzchni kraju miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Zdaniem autorów raportu może w tym pomóc m.in. wyznaczenie na szczeblu krajowym jednego naczelnego organu administracji publicznej wła ściwego w sprawach zagospodarowania przestrzennego.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj