Ministerstwo Środowiska przesłało do Komitetu Stałego Rady Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe przepisy przewidują obligatoryjne przejęcie przez gminy obowiązków związanych z zagospodarowaniem odpadów.

Resort środowiska chce, żeby nowa ustawa zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2011 r.

Jeśli projekt zostanie przyjęty przez rząd, zmiany w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi będą polegać przede wszystkim na obligatoryjnym przejęciu przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Rozwiązanie to będzie oznaczało, że gminy nie będą musiały przeprowadzać referendum gminnego, które do tej pory musiały przeprowadzać. Rada gminy, w drodze uchwały, będzie podejmowała decyzje, czy odpady będą odbierane wyłącznie z gospodarstw domowych, czy również od właścicieli nieruchomości, na terenie których prowadzona jest działalność w związku, z która powstają odpady komunalne.

Rada gminy będzie również określała wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także szczegółowy sposób świadczenia usług na rzecz właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Oznacza to ustanowienie jednolitych zasad finansowania odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie całego kraju.
 
Gminy będą wyłaniały w drodze przetargu podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, co tym samym będzie się wiązało z koniecznością przekształcenia gminnych jednostek.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i innych ustaw z dnia 8 listopada 2010 r. – POBIERZ TUTAJ


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj