Związek Gmin Wiejskich RP poparł stanowisko Związku Miast Polskich odnoszące się do projektu nowej ustawy o prawie zamówień publicznych. Chodzi o umożliwienie zamówień „in house” w gospodarce odpadami.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw przygotowało Ministerstwo Rozwoju. Celem jest wdrożenie do polskiego systemu porządku prawnego dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady, w tym m.in. dyrektywy 2014/24/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych oraz dyrektywy 2014/25/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Przepisy te bezpośrednio formułują przesłanki stosowania zamówień „in house”. Według ZGWRP nie ma przeszkód, by usankcjonować tego typu procedury w prawie krajowym.

W przyjętym przez Związek stanowisku wyrażony został też zdecydowany sprzeciw wobec „pominięcia w projekcie ustawy przepisów uchylających rozwiązania szczególne zawarte w ustawie (…) o utrzymaniu porządku i czystości w gminach”. Według ZGWRP „bez żadnego zrozumiałego powodu JST są pozbawione możliwości stosowania zamówień wewnętrznych przy realizacji nowych inwestycji w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi oraz w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych”. Związek podkreśla, że takie podejście będzie sprzeczne z unijnymi dyrektywami i popiera wcześniejsze stanowiska zarówno Związku Miast Polskich jak i Ministra Środowiska, który także opowiadał się za uwzględnieniem „in house” w gospodarce odpadami.

Z pełną treścią stanowiska można zapoznać się TUTAJ.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj