Grudziądz pozyskał unijne środki na realizację projektu pn. „Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza”. Wartość całego przedsięwzięcia to ponad 51 mln zł, dofinansowanie wyniesie blisko 35,3 mln zł.

Przygotowania do realizacji tego projektu MWiO rozpoczęły w kwietniu 2009 r. podpisaniem umowy z wykonawcą Studium Wykonalności, 2 kwietnia 2010 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursu – gospodarka odpadami. Uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania miejskiej spółce Zarząd Województwa przyjął 9 listopada br.   

Projekt obejmuje realizację pięciu zadań: budowę instalacji kompostowania i modernizację istniejącej sortowni, rozbiórkę pryzm energetycznych IA, IIA, IB, IIB, rozbudowę kwatery Ia oraz drenażu odwadniającego, budowę obiektów i infrastruktury technicznej, a także zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania składowiska. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. zwiększenie powierzchni kwater eksploatowanych na składowisku poprzez rozbudowę kwatery Ia oraz wprowadzenie nowoczesnych i ekologicznych procesów technologicznych obróbki odpadów. Przeprowadzone zostaną inwestycje w maszyny i urządzenia wraz z modernizacją obiektów. Wdrożenie tych rozwiązań ma spowodować zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez zwiększenie udziału odzysku surowców wtórnych. Zastosowanie technologii recyklingu organicznego, czyli kompostowania umożliwiającej recyrkulację biodegradowalnych składników odpadów przyczyni się w znacznej mierze do zmniejszenia ilości odpadów w końcowym efekcie unieszkodliwianych przez składowanie.    

– Dzięki realizacji projektu przedłuży się możliwość magazynowania odpadów w Zakurzewie bez konieczności budowania nowego składowiska. Umożliwi również wypełnienie wymogów Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich w sprawie składowania odpadów oraz przepisów krajowych zawartych w ustawie o odpadach, które nakładają obowiązek wprowadzenia takich rozwiązań w zakresie gospodarowania odpadami, aby w 2010 r. składowanych było nie więcej niż 75% komunalnych odpadów ulegających biodegradacji i odpowiednio: w 2013 – 50%, a w 2020 r. – 35%. Chciałbym zaznaczyć, że składowisko odpadów zostanie przekształcone w zakład przetwarzania odpadów – powiedział Krzysztof Dąbrowski, prezes Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni.   

Modernizacja składowiska odpadów w Zakurzewie rozpocznie się jeszcze w tym roku i zgodnie z przyjętym harmonogramem zakończy w 2013 r.

Miejska spółka otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z osi priorytetowej 2 – Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska w ramach Działania 2.2. Gospodarka odpadami.    

źródło: grudziadz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj