Jest już gotowa mapa akustyczna Torunia. Zapoznać się z nią można na stronie internetowej Urzędu Miasta. BNa podstawie mapy specjaliści stworzą program ochrony środowiska przed hałasem.

Mapa akustyczna stanowi opracowanie diagnozy klimatu akustycznego miasta dla stanu na 2011 r. Obowiązek jej sporządzenia nakłada na władze miast dyrektywa Unii Europejskiej oraz Ustawa Prawo ochrony środowiska. W myśl przepisów, aglomeracje miejskie w przedziale od 100 do 250 tysięcy mieszkańców zobowiązane były do opracowania takiej mapy do 30 czerwca 2012 roku oraz – na terenach, gdzie normy są przekroczone – do stworzenia programu ochrony środowiska przed hałasem. Program musi powstać w ciągu roku od opracowania mapy.

W sierpniu 2010 r. prezydent Torunia Michał Zaleski powołał specjalny zespół dla stworzenia mapy. W jego skład weszli przedstawiciele Wydziału Środowiska i Zieleni, Gospodarki Komunalnej, Geodezji i Kartografii, Miejskiego Zarządu Dróg i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Szefem został dyrektor Wydziału Środowiska i Zieleni, Szczepan Burak. Zespół przygotował dokumentację przetargową i nadzorował prace nad mapą. Przetarg na wykonanie mapy ogłoszono pod koniec 2010 roku. Wygrała go firma SECTEC z Gdańska. Wykonanie mapy i programu kosztowało prawie 700 tys. zł.

– Zakres prac obejmował między innymi realizację ortofotomapy – Numerycznego Modelu Terenu oraz Trójwymiarowego Modelu Zabudowy. W szczególności wykonane zostały imisyjne mapy hałasu drogowego, przemysłowego, kolejowego, tramwajowego – wyjaśnia dyrektor Wydziału Środowiska i Zieleni UMT Szczepan Burak. – Ponadto sporządzona została mapa wrażliwości hałasowej obszarów, tzn. mapa dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów na obszarze miasta, w zależności od sposobu zagospodarowania terenu i jego funkcji z odniesieniem do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych dokumentów planistycznych. Opracowano także mapy przekroczeń poziomu dopuszczalnego (mapy terenów zagrożonych hałasem) dla tych źródeł. Podstawą do opracowania map przekroczeń poziomu dopuszczalnego były wspomniane mapy imisyjne oraz mapa wrażliwości.

Ze sporządzonej mapy wynika, że torunianie nie są narażeni na dokuczliwy hałas. Najbardziej odczuwalny w mieście jest hałas drogowy, zaś kolejowy, tramwajowy czy przemysłowy to zjawiska marginalne.

źródło: torun.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj