Już wkrótce powinny zakończyć się problemy z zalewaniem wodami deszczowymi z północnej części Koszalina terenów należących do gminy Sianów. W trakcie rozwiązania jest również problem deszczówki na Osiedlu Unii Europejskiej.

– Zakończenie tak nabrzmiałych i dokuczliwych dla mieszkańców problemów jest możliwe dzięki inwestycjom Miasta Koszalina i Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Koszalinie, które kosztują prawie 4 mln złotych – mówi Andrzej Jakubowski, zastępca prezydenta.

Do tej pory gospodarka wodno-ściekowa północnej części Koszalina zakładała, że tzw. kolektor XXVIII odprowadza wody opadowe do rzeki Uniesty (za lasem poniżej Skwierzynki). Powiększanie się terenów zabudowanych tej części miasta sprawiło, że pola w okolicach Skwierzynki były czasami zalewane. Aby rozwiązać ten problem, prezydent Mirosław Mikietyński podjął decyzję o rozbudowie zbiornika retencyjnego i skierowania wód opadowych na polder w Łabuszu.

Aby do tego doszło, miasto podjęło negocjacje z Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Terenowym Oddziałem w Koszalinie. Po przeprowadzeniu niezbędnych obliczeń i badań, sporządzeniu oceny stanu technicznego, jak również biorąc pod uwagę czynniki formalno-prawne, ekonomiczne, ochronę wód i gleby Koszalina, zapadła ostateczna decyzja o rozpoczęciu inwestycji.

Obecnie rozbudowywany jest istniejący zbiornik retencyjny na kolektorze XXIV do parametrów określonych operatem wodno-prawnym, wykonywane jest połączenie kolektora XXIV z kanałem Łabusz oraz wykonuje się opomiarowanie ilości wód odprowadzanych poprzez kanał Łabusz na przepompownię melioracyjną Łabusz.

Rozwiązanie to ma na celu skierowanie całości wód opadowych z północnej części Koszalina (ze zbiornika i rowu powyżej zbiornika) przez kanał Łabusz na przepompownię Łabusz z równoczesnym odcięciem odpływu do kolektora XXVIII przebiegającego przez tereny Gminy Sianów. Dlatego rozbudowywany zostanie istniejący zbiornik retencyjny na kolektorze XXIV do parametrów: powierzchnia – 1,6 ha, objętość całkowita – 35.816,00 m3, pojemność retencyjna – 20.522,00 m3 . Dodatkowo wybudowany zostanie nowy rów o długości 270 m wraz przepustem regulowanym i pomiarowym dla zrzutu na polder Łabusz. Wykonawcą robót jest koszalińskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „INFRABUD”. Są one warte 1.734.319,72 zł i zostaną zakończone w kwietniu br.

Oprócz tej inwestycji Miejskie Wodociągi i Kanalizacja rozpoczęły budowę nowego, długiego na około 1.400 m kolektora deszczowego XXVI, który odprowadzać będzie wody opadowe z os. Unii Europejskiej. Prace z nim związane zakończą się w kwietniu br. W 2008 r. wydano na ten cel 1.139.000 zł, a tym roku dodatkowo będzie to jeszcze kwota 800.000 zł. Wykonawcą robót na zlecenie MWiK jest firma DOMAR-T z Koszalina.

źródło: UM w Koszalinie

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj