5 listopada podpisana została umowa z NFOŚiGW o dofinansowanie Budowy Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach. Inwestycję prowadzi Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Sp. z o.o.

Na realizację projektu Ministerstwo Środowiska przyznało dotację w wysokości 69,089 mln zł, w ramach działania 2.1 priorytetu Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 109 mln zł nett

W przyszłym roku w Tychach rozpocznie się budowa jednego z najnowocześniejszych zakładów zagospodarowania odpadów w Polsce. Po jego uruchomieniu, na składowisko przy ul. Serdecznej będzie trafiać o ok. 50 proc. mniej odpadów niż obecnie. Zakład zlokalizowany w sąsiedztwie istniejącego Składowiska Odpadów Komunalnych na powierzchni 3 ha. Będzie przerabiał rocznie ok. 70 tys. ton odpadów komunalnych zmieszanych, odbieranych z terenów gmin wspólników.

Budowa zakładu przewidywana jest na lata 2010-2013. Projekt ma na celu systemowe i kompleksowe zagospodarowywanie odebranych odpadów komunalnych z terenu ośmiu gmin woj. Śląskiego, takich jak: Tychy, Bieruń, Lędziny, Imielin, Bojszowy, Kobiór, Chełm Śląski i Wyry.

Zakład będzie przyjmował z różnych źródeł zmieszane odpady komunalne, które poddane zostaną segregacji dopiero w procesie kompleksowej utylizacji. Takie rozwiązanie pozwali na zmniejszanie wysokich kosztów prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, która nie daje wystarczających efektów. Surowce wtórne – szkło, papier, plastik, drewno, złom, tekstylia itp. kierowane będą do ponownego przetworzenia w przemyśle. Część wysortowanych odpadów mających właściwości energetyczne będzie kierowana na linę do produkcji paliwa modyfikowanego RDF.

Zakład będzie przyjmował z różnych źródeł zmieszane odpady komunalne, które poddane zostaną segregacji w procesie mechanicznego sortowania. Dodatkowymi elementami projektu są aspekty energetyczne: bezpośredni, realizowany poprzez spalanie wytworzonego w procesie fermentacji biogazu i wykorzystanie powstającej w procesie energii cieplnej i elektrycznej oraz pośredni przez produkcję paliwa alternatywnego z frakcji wysokokalorycznej.

Z wydzielonej frakcji organicznej poddanej procesom fermentacji wytworzony zostanie biogaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Proces biologiczny zastosowany w technologii beztlenowej suchej fermentacji jest wielokrotnie szybszy i efektywniejszy od dotychczas wykorzystywanych metod kompostowania tlenowego na pryzmach. Uzyskana energia spożytkowana zostanie na potrzeby zakładu.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj