Przedstawiciele zarządu województwa kujawsko-pomorskiego oraz wójtowie i burmistrzowie dziewięciu gmin powiatów aleksandrowskiego i włocławskiego podpisali porozumienie, dzięki któremu na terenie tych gmin zostaną zrealizowane inwestycje proekologiczne o łącznej wartości ponad 85 milionów złotych.

Przedsięwzięcia te zrekompensują straty przyrodnicze i środowiskowe, powstałe w związku z budową autostrady A-1.

– Autostrada jest wielkim dobrodziejstwem, ale jest też wielką uciążliwością. Samo przecięcie przez nią gminy na pół rodzi określone problemy komunikacyjne dla mieszkańców. Nie mówiąc już o oczywistym obciążeniu dla środowiska, które powoduje każda tego typu inwestycja. Program którego dotyczy porozumienie jest ogromny. Jestem pewien, że choć w części zrekompensuje straty – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Do porozumienia przystąpiły gminy: Aleksandrów Kujawski, Raciążek, Waganiec, Lubanie, Włocławek (gmina wiejska), Brześć Kujawski, Kowal, Lubień Kujawski, Choceń.

Na mocy porozumienia ich samorządy oraz samorząd województwa będą współdziałać na rzecz realizacji projektu pod nazwą „Rekompensata strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku realizacji inwestycji autostrady A-1”. Dla mieszkańców miast i wsi w wymienionych gminach oznacza to między innymi budowę, rozbudowę i modernizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę i modernizację oczyszczalni komunalnych, budowę i modernizację stacji uzdatniania wody, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, rekultywację zbiorników wodnych i restaurację terenów parkowych oraz usuwanie azbestu.

Inwestycje te zostaną sfinansowane wspólnie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz uczestniczące w porozumieniu gminy. Łączna wartość dofinansowania z WFOŚiGW wyniesie blisko 37 milionów złotych. Beneficjentów programu czeka jeszcze procedura składania wniosków do WFOŚiGW.

źródło: kujawsko-pomorskie.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj