Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) daje samorządom narzędzia umożliwiające prawidłowe wyznaczanie lokalizacji inwestycji budowlanych. System daje dostęp do informacji pochodzących z map ryzyka i zagrożenia powodziowego, map meteorologicznych oraz map hydrologicznych.

ISOK to nowoczesny system mający na celu ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi: dla zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego czy gospodarki. Przede wszystkim informuje społeczeństwo o zagrożeniach klimatycznych oraz daje poczucie bezpieczeństwa poprzez dostarczenie dużej ilości niezbędnych informacji. Ma także uświadomić użytkownikom, jak ważne jest prawidłowe podejmowanie decyzji o lokalizacji inwestycji budowlanych.

Obszary zagrożenia powodzią

Ważną rolę odgrywają władze samorządowe, odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców. To one przede wszystkim powinny wykorzystywać wszelkie narzędzia statyczne do profilaktyki i wcześniejszego zapobiegania zagrożeniom klimatycznym. Warto dodać, że to właśnie samorządy gmin mają obowiązek opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na którym znajdą się obszary powodziowo zagrożone. Dzięki tym planom obowiązywałby kategoryczny zakaz lokalizacji inwestycji na terenach zagrożonych, jak i sprzedaży takich obszarów.

Niestety, w praktyce często wygląda to inaczej. Gminy nie posiadające miejscowych planów, nie mają możliwości stosowania zakazów zabudowy. Od dnia przekazania map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego jednostkom samorządu terytorialnego, gminy mają 30 miesięcy na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego. Koszty sporządzenia takich zmian ponoszą budżety gmin oraz województw. Stanowić może to problem dla wielu samorządów, ponieważ powierzchnia niektórych terenów zagrożonych powodzią przekracza dotychczasowe szacunki, a dla wielu terenów oznacza to także m.in. zakaz zabudowy. Dlatego potrzebna jest świadomość, że mimo wszystko wszelkie takie niedogodności służą zwiększeniu bezpieczeństwa i obywateli, i inwestycji.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

12 Komentarze

  1. 3 grudnia 2015 roku będzie miała miejsce konferencja „Mądry Polak przed wodą, czyli Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” oraz debata „Ile wiemy o powodziach? Wiedza dla bezpieczeństwa”.

Skomentuj