Dobiega końca rekultywacja terenu, na którym niegdyś znajdował się zakład górniczy cementowni Szczakowa. Projekt ma na celu stworzenie mieszkańcom możliwości obcowania z naturą, a także poprawę jakości powietrza i wód. W efekcie powstanie ponad 8 ha atrakcyjnych przyrodniczo terenów.

Projekt polega na nadaniu lub przywróceniu wartości użytkowych lub przyrodniczych gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym leżącym na terenie byłego wyrobiska po eksploatacji dolomitu zakładu górniczego Zakładów Dolomitowych Szczakowa. Prace w ramach rekultywacji polegają na usunięciu i wywozie zanieczyszczonej warstwy gruntu oraz przywróceniu jakości gleby, likwidacji składowisk odpadów przemysłowych i nielegalnych składowisk odpadów komunalnych, odtworzeniu warstwy urodzajnej gruntu, nasadzeniu roślin i zieleni, zabezpieczeniu struktury skarp wyrobiska przed osuwaniem.

– Rekultywacja zdegradowanego terenu poprzemysłowego przez usunięcie zdeponowanych ładunków zanieczyszczeń komunalnych i poprzemysłowych stanowi zbawienny wpływ na kryzysowy stan dzielnicy Pieczyska – tłumaczy Marcin Tosza z Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Jaworznie. – Pozwala także na przywrócenie przestrzeni publicznej wartości przyrodniczej oraz uwolnienie potencjału społecznego i gospodarczego.

Główne cele projektu to przede wszystkim poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, poprawa jakości powietrza, stworzenie mieszkańcom Jaworzna możliwości obcowania z naturą, a także zahamowanie zagrożenia przyrodniczego. Ponadto poprawa estetyki terenu i wizerunku Miasta z minimalną ingerencją w środowisko naturalne. W wyniku projektu powstało ponad 8 ha terenów atrakcyjnych przyrodniczo.

Całkowity koszt prowadzonej rekultywacji wynosi 1,8 mln zł. Projekt w 83% współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

źródło: jaworzno.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj