W gminie Bliżyn (woj. świętokrzyskie) podpisano umowę w ramach Działania 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego.

Na terenie gminy brakuje zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków. Mieszkańcy korzystają ze zbiorników do gromadzenia ścieków lub suchych ustępów. Wielokrotnie ścieki odpływają powierzchniowo, zanieczyszczając wody gruntowe oraz powierzchniowe.

Rzeka Kamienna, w której zlewni położona jest Gmina posiada III klasę czystości tj. wody zadowalającej jakości. W celu poprawy jakości wody niezbędna jest budowa zorganizowanego systemu odprowadzania ścieków komunalnych, który zapobiegnie degradacji środowiska naturalnego poprzez ograniczenie skażenia wód. Projekt jest kontynuacją inwestycji pt.: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn, Gmina Bliżyn – I etap”, na realizację której została podpisana umowa w 2010 r.

W ramach projektu zrealizowany zostanie II etap budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Bliżyn, który jest kontynuacją I etapu i obejmuje skanalizowanie pozostałej części miejscowości Bliżyn.

W ramach projektu przewiduje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o łącznej długości ok. 21,769 km, w tym: 15,161 km kanałów grawitacyjnych, 1,712 km rurociągów tłocznych oraz 4,896 km odcinków łączących sieć główną z instalacją wewnętrzną odbiorcy usług (przyłącza kanalizacyjne). Do kanalizacji przyłączonych zostanie 328 obiektów (1033 RLM z gospodarstw domowych).  Projektuje się budowę 4 pompowni sieciowych. Dodatkowo na sieci kanalizacji sanitarnej projektuje się studzienki rewizyjne i kontrolne (934 szt.) oraz rozprężne (4szt.). W ramach zadania wykonanych zostanie 15 przejść pod drogą krajową i drogami powiatowymi. Ścieki odprowadzane będą poprzez wybudową w I etapie sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie.

Całkowita wartość  projektu wynosi ponad 15,4 mln zł, a wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi ponad 6,26 mln zł, co stanowi 50 proc. kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj