Gmina Trzyciąż i należąca do niej spółka Wodociągi i Kanalizacja Trzyciąż naruszyły konkurencję na lokalnym rynku. Niedozwolone praktyki dotyczyły przyłączenia do sieci wodociągowej oraz zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Na terenie Trzyciąża (woj. małopolskie) jedynym podmiotem prowadzącym działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków jest spółka Wodociągi i Kanalizacja Trzyciąż. Należy ona do miejscowej gminy, która jest również właścicielem lokalnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Podmioty, które chcą przyłączyć się do sieci wod-kan muszą podpisać z nią umowę.

UOKiK ustalił, że gmina Trzyciąż do stycznia 2011 roku m.in. bez podstawy prawnej  pobierała opłaty za przyłączenie nieruchomości do komunalnej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Tymczasem, jakiekolwiek opłaty wprowadzane przez jednostki samorządowe muszą być poparte przepisami przewidującymi taką możliwość. Za nadużywanie pozycji dominującej na lokalnym rynku organizowania podłączenia do sieci wodociągowej na gminę Trzyciąż nałożono karę pieniężną w wysokości 1 045 zł.

Urząd wydał również drugą decyzję – stwierdzającą stosowanie praktyk ograniczających konkurencję przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja Trzyciąż. Jedną z nich jest obciążanie odbiorców kosztami odczytu wodomierza, którego nie posiadają. Przedsiębiorca stosuje jednakową opłatę abonamentową dla wszystkich  kontrahentów. Tymczasem, zgodnie z prawem, stawki dla odbiorców, którzy rozliczani są na postawie przeciętnego zużycia wody powinny być pomniejszone o koszty odczytu urządzenia pomiarowego.

Spółka zaprzestała stosowania niektórych niedozwolonych działań, a w przypadku innych zobowiązała się do ich zaniechania stosowania. Prezes UOKiK nałożyła na nią obowiązek wykonania zobowiązania oraz złożenia sprawozdania o stopniu jego realizacji. Zgodnie z prawem, w przypadku niewykonania obowiązku nałożonego prawomocną decyzją UOKiK, przedsiębiorca może zostać ukarany sankcją pieniężną do 10 tys. euro za każdy dzień zwłoki.

Ponadto na spółkę na Wodociągi i Kanalizacja Trzyciąż została nałożona kara finansowa w wysokości 3 796 zł.

Opisane decyzje są ostateczne. Ukarane podmioty ­– gmina oraz Wodociągi i Kanalizacja Trzyciąż nie skorzystały z możliwości odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

źródło: uokik.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj