Ministerstwo Środowiska opublikowało „kartę rozbieżności” dotyczącą Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami związanymi z odnawialnymi źródłami energii.

Podczas konsultacji społecznych nie zostały uwzględnione niektóre uwagi marszałków województw odnoszące się do projektu rozporządzenia. Zdaniem marszałka województwa lubuskiego, projektowane przepisy tworzą barierę w aplikowaniu o pomoc. Zastrzeżenia do projektu miał również marszałek województwa podlaskiego oraz Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Konfederacja Pracodawców Polskich oraz marszałek województwa zachodniopomorskiego stwierdzili, iż problematyczne jest liczenie kosztów kwalifikowanych – brak jest jednoznacznej zasady i metodologii liczenia.

Nie rozszerzono również katalogu inwestycji, jakie mogłyby być objęte pomocą (zaznaczył to w swoich uwagach marszałek województwa zachodniopomorskiego – zauważył, że surowcem do produkcji biogazu mogą być także inne surowce niż wymienione w rozporządzeniu odpady np. kiszonka zbożowa, kiszonka kukurydziana czy odpady spożywcze). Jak wyjaśniono, katalog nie może być rozszerzony, ponieważ zakres programu pomocowego został zaakceptowany przez Komisję Europejską.

źródło: samorzad.pap.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj