Komisja Europejska przedstawiła dziś wniosek w sprawie programu działań w zakresie środowiska (EAP), który ma kształtować unijną politykę ochrony środowiska do roku 2020.

Komisja wydała niedawno zalecenia dotyczące krótkoterminowego wzrostu, w których podkreśliła potrzebę zapewnienia wzrostu nie tylko obecnie, ale również w przyszłości. Teraz natomiast przedstawiła wnioski, których celem jest ochrona przyrody, stymulowanie zrównoważonego wzrostu, tworzenie nowych miejsc pracy i skierowanie Europy na ścieżkę prowadzącą do dobrobytu i zdrowia przy jednoczesnym poszanowaniu ograniczeń naszej planety.

– Nowy program działań wyznacza drogę dla Europy, aby stała się ona miejscem, w którym ludzie żyją w bezpiecznym i zdrowym środowisku naturalnym, gdzie postęp gospodarczy opiera się na zrównoważonej, ekologicznej gospodarce i gdzie osiągnięto odporność ekologiczną – mówi Komisarz ds. środowiska Janez Potočnik.

– Nie możemy czekać na koniec kryzysu gospodarczego, zanim stawimy czoła problemowi zasobów, ochrony środowiska i klimatu. Musimy im sprostać w tym samym czasie, włączając kwestie dotyczące klimatu i ochrony środowiska do wszystkich dziedzin naszej polityki. Strategia ta daje przedsiębiorstwom i politykom długoterminową perspektywę, która jest tak potrzebna do przejścia w kierunku zrównoważonego i niskoemisyjnego społeczeństwa w Europie – mówi Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu Connie Hedegaard.

W programie działań Komisja określiła dziewięć celów priorytetowych, obejmujących:
· ochronę przyrody i wzmocnienie odporności ekologicznej;
· pobudzenie zrównoważonego, zasobooszczędnego i niskoemisyjnego wzrostu;
· skuteczne rozwiązywanie kwestii zagrożeń dla zdrowia związanych ze środowiskiem.

Program wyznacza ramy, aby pomóc w realizacji tych celów m.in. poprzez lepsze wdrażanie unijnych przepisów dotyczących ochrony środowiska, najnowsze osiągnięcia naukowe, zapewnienie koniecznych inwestycji na rzecz wsparcia polityki ochrony środowiska i polityki przeciwdziałania zmianie klimatu, a także poprawę sposobu, w jaki problemy i wymagania dotyczące środowiska są odzwierciedlane w innych obszarach polityki.

Program ma również na celu wsparcie działań mających nadać miastom UE bardziej zrównoważony charakter i zwiększyć zdolność UE do stawiania czoła regionalnym i globalnym wyzwaniom w zakresie środowiska i zmiany klimatu.

Wniosek Komisji zostanie poddany pod obrady Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Po jego przyjęciu nowy EAP stanie się prawem unijnym.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj