5 grudnia 2007 r. komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner podpisała decyzję Komisji Europejskiej przyjmując do realizacji Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wynosi prawie 28 miliardów euro i pochodzi z Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Budżet całego programu łącznie z wkładem krajowym to 37,6 miliardów euro.

Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

W ramach PO IiŚ realizowanych będzie pięć środowiskowych osi priorytetowych:
I – Gospodarka wodno-ściekowa
II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
III – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
IV – Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska
V – Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj